Codul Fiscal - Titlul III modificari din 20 Septembrie 2013

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 20 Septembrie 2013
Art. 64^1
Recalcularea venitului realizat din cedarea folosintei bunurilor

Introduce:

1. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 64^1, cu următorul cuprins:

ART. 64^1

Recalcularea venitului realizat din cedarea folosinţei bunurilor

(1) Organul fiscal competent are obligaţia determinării, pe categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, a venitului anual realizat, sumă de venituri nete anuale, în vederea aplicării prevederilor referitoare la verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului fiscal respectiv pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul IX^2 - «Contribuţii sociale obligatorii».

(2) Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul IX^2 - «Contribuţii sociale obligatorii» datorate în cursul anului se deduc din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligaţiilor fiscale anuale.

(3) Organul fiscal competent are obligaţia recalculării bazei impozabile în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul IX^2 - «Contribuţii sociale obligatorii» şi determinarea impozitului pe venit anual datorat.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor de la alin. (1) - (3) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 84
Stabilirea si plata impozitului anual datorat

Introduce:

2. La articolul 84, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:

(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor având în vedere prevederile art. 64^1 şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf