Codul Fiscal - Titlul III modificari din 28 Decembrie 2007

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 28 Decembrie 2007
Art. 42
Venituri neimpozabile

Modifica norme metodologice:

1. La punctul 9, prima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

- veniturile realizate de proprietar/arendaş din valorificarea în stare naturală a produselor obţinute de pe terenurile agricole şi silvice, proprietate privată sau luate în arendă. Începând cu data de 1 ianuarie 2009 sunt impozabile veniturile băneşti realizate din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială ori către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

Art. 46
Definirea veniturilor din activitati independente

Modifica norme metodologice:

2. La punctul 21^1, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

21^1. [...]

Începând cu 1 ianuarie 2009 sunt venituri comerciale veniturile obţinute din activităţi desfăşurate în cadrul fermei familiale cu caracter comercial, altele decât cele care se încadrează în prevederile art. 42 lit. k) din Codul fiscal, precum şi cele care sunt impozitate potrivit prevederilor art. 74 din Codul fiscal.

Art. 47
Venituri neimpozabile

Abroga norme metodologice:

3. Punctele 31 şi 35 se abrogă.

Art. 70
Retinerea impozitului din venitul din pensii

Modifica norme metodologice:

6. Punctul 146 se modifică şi va avea următorul cuprins:

146. Începând cu 1 ianuarie 2008, impozitul lunar aferent venitului din pensii se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii determinat prin deducerea din venitul din pensii, în ordine, a următoarelor:

- a contribuţiilor obligatorii calculate, reţinute şi suportate de persoana fizică; şi

- a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei.

Art. 77^1
Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Modifica:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:

1^1. La articolul 77^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză, cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv, precum şi între soţi, caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate.

Modifica norme metodologice:

7. La punctul 151^7, în aplicarea articolului 77^1, paragraful 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

În cazul transferurilor prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, contribuabilul are sarcina declarării venitului la organul fiscal competent, în termen de 10 de zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condiţiile legii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf