fincont.net Web analytics

Stiri, sinteze, legislatie

Hotel Armatti
Complex Wolf

Actualizari Legislative

15
Dec 2014

Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 681 din 13 noiembrie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin DECIZIA nr. 681 din 13 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 889 din 8 decembrie 2014, CURTEA CONSTITUȚIONALĂ s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k^1) din cap. III intitulat "Venituri din salarii" al titlului III ‐ Impozitul pe venit din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederi referitoare la scutirea de impozitul pe veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

15
Dec 2014

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilității nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 902 din 11 decembrie 2014, se modifică şi se completează Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a se transpune prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, prin care s-au modificat  directivele ce au stat la baza reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici din România din diferitele domenii de activitate.

15
Dec 2014

Sinteze legislativa 05 - 12 decembrie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial următorul act normativ, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Hotărârea de Guvern nr. 1091 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

12
Dec 2014

Cesiunea partilor sociale

Oficiul National al Registrului Comertului, Informatii Fiscale

Cesiunea părţile sociale este prevazuta de Legea societatilor comerciale 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 202 si urmatoarele, conform carora părţile sociale pot fi transmise între asociaţi sau către persoane din afara societăţii.

Cesiunea părţilor sociale între asociaţi nu presupune consimţământul ori informarea celorlalţi asociaţi, deoarece, într-o astfel de ipoteză, nu se aduce atingere caracterului intuita personae al societăţii. Cu toate acestea, cesiunea părţilor sociale nu poate opera dacă ea a fost interzisă prin actul constitutiv, deoarece, dacă prin actul constitutiv sunt stabilite anumite condiţii de informare ori de transmitere a părţilor sociale, acestea vor trebui respectate.

Transmiterea părţilor sociale către persoane din afara societăţii se realizează numai dacă a fost aprobată de asociaţii reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social, ceea ce presupune că este necesară o hotărâre generală prealabilă a asociaţilor,  care aprobă cesiunea părţilor sociale.

11
Dec 2014

Implicatii fiscale si contabile majorare capital social cu creante asociati

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Ipoteza: doua societati comerciale, A si B sunt afiliate, avand  actionar/asociat comun. Societatea A a acordat un imprumut societatii B, care se afla intr-o situatie de dificultate financiara ce nu-i permite restituirea imprumutului conform termenelor scadente contractate.

Intrebari:

1. poate fi stins imprumutul prin majorarea capitalului societatii B prin compensarea creantelor cu parti sociale eliberate?

2. care sunt implicatiile fiscale ale renuntarii de catre societatea afiliata creditoare la imprumutul acordat?

3. care sunt inregistrarile contabile si implicatiile fiscale?

10
Dec 2014

Documente necesare pentru inregistrarea fiscala a contribuabililor care nu au calitatea de comerciant - persoane juridice

Fincont.NET, Informatii Fiscale

1. Reprezentant fiscal

Documente necesare:

- formular tip-010 “Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica” (Cod M.F.P.14.13.01.10.11/1 (OMFP 35/2014);

- contractul de societate al firmei straine si extras din Registrul firmelor, tradus si legalizat;

- hotararea actionarilor apartinand societatii straine, din care sa rezulte aprobarea desemnarii reprezentantului fiscal;

- document din care sa rezulte acceptul reprezentantului fiscal;

10
Dec 2014

Precizare privind determinarea plafonului de scutire de 65000 euro pana la care se aplica regimul special de scutire de TVA

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Ca urmare a modificarii Codului fiscal prin O.U.G. nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, incepand cu data de 01.01.2011 plafonul de 65.000 euro pana la care putea aplica scutirea de taxă persoana impozabilă nou-înfiinţată care începea o activitate economică în decursul unui an calendaristic, se determina proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

9
Dec 2014

Tratamentul TVA aplicabil cupoanelor de fidelitate - raspuns oficial ANAF (24.09.2013)

Care este tratamentul TVA aplicabil cupoanelor de fidelitate acordate clienţilor, pe baza carora aceştia pot beneficia de o reducere de preţ echivalenta cu valoarea cuponului la achiziţionarea produselor comercializate intr-o reţea de magazine?