Codul Fiscal - Titlul III modificari din 30 Martie 2005

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 30 Martie 2005
Art. 41
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Introduce la art. 41, dupa lit. g), lit. g^1):

8. La articolul 41, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:

g^1) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 77^1;

Art. 42
Venituri neimpozabile

Modifica la art. 42, cuprinsul lit. a) si g):

9. La articolul 42, literele a) şi g) vor avea următorul cuprins:

a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii;

.........................................................................

g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare, precum şi altele decât cele definite la cap. VIII^1;

Art. 43
Cotele de impozitare

Modifica cuprinsul alin. (2) al art. 43:

10. Alineatul (2) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investiţii, din jocuri de noroc şi din transferul proprietăţilor imobiliare.

Art. 55
Definirea veniturilor din salarii

Introduce, la art. 55, alin. (4), dupa lit. k), lit. k^1):

11. La articolul 55 alineatul (4), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:

k^1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav şi accentuat, încadrate cu contract individual de muncă;

Art. 65
Definirea veniturilor din investitii

Modifica la art. 65, alin. (2), cuprinsul lit. a):

12. La articolul 65 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care rata dobânzii este mai mică sau egală cu nivelul ratei medii a dobânzii pe piaţa interbancară - BUBID la o lună, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul, precum şi la depuneri la casele de ajutor reciproc.

Art. 67
Retinerea impozitului din veniturile din investitii

Modifica la art. 67, cuprinsul alin. (2):

13. Alineatul (2) al articolului 67 va avea următorul cuprins:

(2) Veniturile sub formă de dobânzi se impun cu o cotă de 10% din suma acestora. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, în cazul dobânzilor capitalizate, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situaţia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectuează la momentul plăţii dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plăţii dobânzii, pentru venituri de această natură pe baza contractelor civile.

Modifica la art. 67, alin. (3), cuprinsul lit. e):

14. La articolul 67 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:

e) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra câştigului din transferul titlurilor de valoare înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii, respectiv prin aplicarea unei cote de 1% asupra câştigului din transferul titlurilor de valoare înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile de la data dobândirii.

Introduce, la art. 67, alin. (3), dupa lit. e), lit. e^1):

15. La articolul 67 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:

e^1) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra câştigului din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract şi orice alte operaţiuni similare;

Modifica la art. 67, alin. (3), cuprinsul lit. g):

16. La articolul 67 alineatul (3), litera g) va avea următorul cuprins:

g) impozitul calculat şi reţinut la sursă, potrivit lit. e) şi e^1), se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut, cu excepţia prevederilor lit. c) şi d);

Art. 76
Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc

Modifica cuprinsul art. 76:

17. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

ART. 76

Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc

Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil.

Art. 77
Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Modifica cuprinsul art. 77:

18. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

ART. 77

Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

(1) Venitul sub formă de premii dintr-un singur concurs se impune, prin reţinere la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net.

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinere la sursă, cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului net care nu depăşeşte cuantumul de 100 milioane lei şi cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net care depăşeşte cuantumul de 100 milioane lei.

(3) Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine plătitorilor de venituri.

(4) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi din jocuri de noroc, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 6.000.000 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de acelaşi organizator sau plătitor într-o singură zi.

(5) Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final.

(6) Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Art. 77^1
Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Articol nou introdus.
Art. 77^2
Stabilirea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare
Articol nou introdus.
Art. 77^3
Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare
Articol nou introdus.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf