Codul Fiscal - Titlul III modificari din 18 Octombrie 2007

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 18 Octombrie 2007
Art. 42
Venituri neimpozabile

Introduce:

14. La articolul 42, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:

b^1) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform legii;

Modifica: 

 

15. La articolul 42, litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins:

v) prima de stat acordată pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007;

 

Art. 47
Venituri neimpozabile

Abroga:

16. La articolul 47 alineatul (1), litera b) se abrogă.

Art. 58^1
Deducerea sumelor pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007

Modifica:

17. Articolul 58^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 58^1.

Deducerea sumelor pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007

Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Obligaţia acordării acestei deduceri revine organului fiscal competent şi procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

Art. 65
Definirea veniturilor din investitii

Modifica:

18. La articolul 65 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

19. La articolul 65 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Introduce:

20. La articolul 65 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:

c^1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcţie de fondul social deţinut;

Art. 66
Stabilirea venitului din investitii

Modifica:

21. La articolul 66, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(8) Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezintă excedentul distribuţiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

 

Art. 67
Retinerea impozitului din veniturile din investitii

Modifica:

22. La articolul 67 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către acţionari/asociaţi persoane fizice se impune cu o cotă de 16%, impozitul fiind final. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat şi reţinut la sursă se virează până la data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmită de lichidatori.

Art. 69
Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

Modifica:

23. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 69

Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei şi a contribuţiilor obligatorii calculate, reţinute şi suportate de persoana fizică.

Art. 70
Retinerea impozitului din venitul din pensii

Introduce:

24. La articolul 70, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

(9) Impozitul pe veniturile din pensii se virează şi se reţine integral la bugetul de stat.

Art. 74
Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole

Modifica:

25. La articolul 74, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) În cazul contribuabililor care realizează venituri băneşti din agricultură, potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, impozitul se calculează prin reţinere la sursă prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, începând cu data de 1 ianuarie 2009, impozitul fiind final.

Art. 75
Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Modifica:

26. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 75

(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42, precum şi cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii."

(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind câştigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.

Art. 77
Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Modifica:

27. La articolul 77, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

ART. 77

(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului net care nu depăşeşte cuantumul de 10.000 lei şi cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net care depăşeşte cuantumul de 10.000 lei inclusiv. Venitul net se calculează la nivelul câştigurilor realizate într-o zi de la acelaşi organizator sau plătitor.

..........................................................................

(4) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi din jocuri de noroc, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil:

a) pentru fiecare premiu;

b) pentru câştigurile din jocuri de noroc, de la acelaşi organizator sau plătitor într-o singură zi.

Art. 77^1
Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Modifica:

28. La articolul 77^1, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(6) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. (1) şi (3) şi, în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului.

(7) Impozitul stabilit în condiţiile alin. (1) şi (3) se virează şi se reţine integral la bugetul de stat.

Art. 78
Definirea veniturilor din alte surse

Modifica:

29. La articolul 78, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 41 lit. a) - h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu, precum şi cele enumerate prin normele metodologice elaborate în aplicarea prezentului articol.

Art. 86
Reguli privind asocierile fara personalitate juridica

Introduce:

30. La articolul 86 alineatul (1), după a treia liniuţă se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:

- fondurilor de pensii administrat privat şi fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislaţiei specifice în materie.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf