Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul III modificari din 28 Ianuarie 2015

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 28 Ianuarie 2015
Art. 46^1
Venituri scutite

Introduce:

3. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:

ART. 46^1

Venituri scutite

Veniturile din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

Art. 55
Definirea veniturilor din salarii

Abroga:

4. La articolul 55 alin. (4), litera k^1) se abrogă.

Art. 55^1
Venituri scutite

Introduce:

5. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu următorul cuprins:

ART. 55^1

Venituri scutite

Veniturile din salarii prevăzute la art. 55 alin. (1) - (3) realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

Art. 68^1
Venituri scutite

Modifica:

6. Articolul 68^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 68^1

Venituri scutite

Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

Art. 71^1
Venituri scutite

Introduce:

7. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71^1, cu următorul cuprins:

ART. 71^1

Venituri scutite

Veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 72, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat, sunt scutite de impozit pe venit.

Art. 82
Stabilirea platilor anticipate de impozit

Introduce:

8. La articolul 82, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, prevăzute la cap II şi VII, scutite de impozit pe venit.

Art. 94
Dispozitii tranzitorii

Introduce:

9. La articolul 94, după alineatul (19) se introduc două noi alineate, alineatele (20) şi (21), cu următorul cuprins:

(20) Pentru veniturile prevăzute la cap II, III, VI şi VII, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat până la data de 1 februarie 2015, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

(21) Pentru veniturile prevăzute la cap. II şi VII, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, obţinute în perioada 1 ianuarie 2015 şi până la 1 februarie 2015, se aplică următoarele reguli:

a) normele anuale de venit se corectează astfel încât să corespundă perioadei impozabile;

b) în cazul veniturilor pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, nu se mai stabilesc şi nu se efectuează plăţi anticipate, iar venitul net anual se declară până la data de 25 mai 2016.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf