Codul Fiscal - Titlul III modificari din 16 Octombrie 2008

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 16 Octombrie 2008
Art. 48
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla

Modifica:

7. La articolul 48 alineatul (5), literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

g) contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru o persoană;

h) prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoană;

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 127/2008, lit. g) si h) se modifica incepand cu data de 01 ianuarie 2009.

Art. 57
Determinarea impozitului pe venitul din salarii

Modifica:

8. La articolul 57 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;

- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro;

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 127/2008, lit. a) se modifica incepand cu data de 01 ianuarie 2009.

Art. 67
Retinerea impozitului din veniturile din investitii

Modifica:

9. La articolul 67, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Pierderile rezultate din tranzacţionarea titlurilor de valoare, altele decât cele prevăzute la alin. (4), înregistrate în cursul anului fiscal, se compensează la sfârşitul anului fiscal cu câştigurile de aceeaşi natură realizate din tranzacţionarea titlurilor de valoare, altele decât cele prevăzute la alin. (4), în cursul anului respectiv. Dacă în urma acestei compensări rezultă o pierdere anuală, începând cu pierderea anuală a anului fiscal 2010, aceasta se reportează numai în anul următor. Pierderea anuală înregistrată în anul fiscal 2009 nu se reportează.

Introduce:

10. La articolul 67, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:

(9) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3) lit. a), în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, câştigurile realizate de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, sunt venituri neimpozabile.

(10) Câştigurile persoanelor fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate începând cu 1 ianuarie 2010, sunt supuse regulilor prevăzute la alin. (3) lit. a).

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 127/2008, alin. (5) se modifica si alin. (9) si (10) se introduc incepand cu data de 01 ianuarie 2009.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf