Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul III modificari din 27 August 2004

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 27 August 2004
Art. 42
Venituri neimpozabile

Introduce, dupa lit. u), lit. u^1):

31. La articolul 42, după litera u) se introduce litera u^1) cu următorul cuprins:

u^1) prima de stat acordată în conformitate cu prevederile Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 43
Barem de impunere

Modifica cuprinsul art. 43:

32. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

ART. 43

Barem de impunere

(1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2005, pentru calculul plăţilor anticipate, este prevăzut în următorul tabel:

Venitul anual impozabil (lei)

Impozitul anual (lei)

Până la 32.400.000

14%

32.400.001 - 174.000.000

4.536..000 + 26% pentru ceea ce depăşeşte suma de 32.400.000 lei

Peste 174.000.000

41.352.000 + 38% pentru ceea ce depăşeşte suma de 174.000.000 lei

Baremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii, avand ca baza de calcul baremul anual de mai sus, este:

Venitul anual impozabil (lei)

Venitul anual impozabil (lei)
Până la 2.700.000

14%

2.700.001 - 14.500.000

378.000 + 26% pentru ceea ce depaseste suma de 2.700.000 lei

Peste 14.500.000

3.446.000 + 38% pentru ceea ce depaseste suma de 14.500.000 lei

(2) Pentru anul 2005, impozitul anual se calculează prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual prevăzut la alin. (1) corectat, prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu rata inflaţiei realizate pe anul 2005 diminuată cu 1/2 din rata inflaţiei prognozate pe acest an.

(3) Începând cu anul fiscal 2006, baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul plăţilor anticipate cu titlu de impozit se stabileşte luându-se în calcul 1/2 din rata inflaţiei prognozate pentru anul respectiv, aplicată la baremul de impunere construit pe baza ratei inflaţiei realizate pe perioada ianuarie - octombrie şi a prognozei pe lunile noiembrie - decembrie ale anului precedent. Aceste bareme se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(4) Începând cu anul fiscal 2006, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, pe baza baremului anual prevăzut la alin. (3), corectat cu variaţia ratei inflaţiei realizate faţă de cea prognozată luată deja în calcul pe perioada impozabilă.

Art. 45
Deduceri personale

Modifica cuprinsul alin. (2):

33. La articolul 45, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Deducerea personală de bază lunară pentru anul fiscal 2005 este fixată la suma de 2.000.000 lei pe lună şi nu se actualizează la inflaţie pentru determinarea bazei de calcul a impozitului datorat pe venitul realizat în anul fiscal 2005.

Art. 46
Actualizarea deducerilor personale si a sumelor fixe

Modifica cuprinsul alin. (1) si (2):

34. La articolul 46, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

ART. 46

(1) Deducerea personală de bază lunară, precum şi celelalte sume fixe, exprimate în lei, se stabilesc potrivit procedurii prevăzute la art. 43, începând cu anul fiscal 2006.

(2) Începând cu anul fiscal 2006, sumele fixe, exprimate în lei, altele decât deducerea personală de bază, se stabilesc conform procedurii prevăzute la art. 43 alin. (3).

Art. 49
Reguli generale de stabilire a venitului net din activitati independente determinat pe baza contabilitatii in partida simpla

Modifica cuprinsul alin. (4), lit. c):

35. La articolul 49 alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:

c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz;

Modifica cuprinsul alin. (5), lit. h):

36. La articolul 49 alineatul (5), litera h) va avea următorul cuprins:

h) prima de asigurare pentru asigurările private de sănătate, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual, pentru o persoană;

Modifica cuprinsul alin. (8):

37. La articolul 49, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

(8) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie.

Art. 50
Stabilirea venitului net din activitati independente, pe baza normelor de venit

Abroga alin. (7):

38. La articolul 50, alineatul (7) se abrogă.

Modifica cuprinsul alin. (9):

39. La articolul 50, alineatul (9) va avea următorul cuprins:

(9) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă pentru activitatea respectivă.

Art. 53
Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente

Modifica denumirea art. 53:

40. Denumirea marginală a articolului 53 va avea următorul cuprins:

Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente.

Modifica cuprinsul alin. (2), lit. a):

41. La articolul 53 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

a) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), aplicând o cotă de impunere de 14% la venitul brut;

Abroga alin. (2), lit. d):

42. La articolul 53 alineatul (2), litera d) se abrogă.
Art. 56
Definirea veniturilor din salarii

Modifica cuprinsul alin. (2), lit. f:

43. La articolul 56 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:

f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, în comitetul de direcţie şi în comisia de cenzori;

Modifica cuprinsul alin. (2), lit. i:

44. La articolul 56 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:

i) sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice;

Intoduce, la alin. (2), dupa lit. i) lit. i^1):

45. La articolul 56 alineatul (2), după litera i) se introduce litera i^1) cu următorul cuprins:

i^1) indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;

Modifica cuprinsul alin. (3), lit. c):

46. La articolul 56 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

c) împrumuturi nerambursabile;

Modifica cuprinsul alin. (4), lit. a):

47. La articolul 56 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:

a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.

Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 1.500.000 lei.

Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi finanţate din buget;

Introduce, la alin. (4), lit. r):

48. La articolul 56, alineatul (4) se completează cu o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

r) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite.

Art. 69
Definirea veniturilor din investitii

Introduce, la alin. (1), lit. e):

49. La articolul 69, alineatul (1) se completează cu o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e) venituri din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice.

Introduce, la alin. (2), lit. c):

50. La articolul 69, alineatul (2) se completează cu o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ;

Art. 70
Stabilirea venitului din investitii

Introduce alin. (6):

51. Articolul 70 se completează cu un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) Venitul impozabil realizat din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice reprezintă excedentul distribuţiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

Art. 71
Retinerea impozitului din veniturile din investitii

Modifica cuprinsul alin. (1):

52. La articolul 71, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

ART. 71

(1) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, se impun cu o cotă de 10% din suma acestora. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice o dată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat bilanţul contabil, termenul de plată a impozitului pe dividende este până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Modifica, la alin. (1), lit. c):

53. La articolul 71 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

c) în cazul câştigului din transferul dreptului de proprietate asupra părţilor sociale şi valorilor mobiliare în cazul societăţilor închise, obligaţia calculării şi reţinerii impozitului revine dobânditorului de părţi sociale sau de valori mobiliare, în momentul încheierii tranzacţiei, pe baza contractului încheiat între părţi.

Când dobânditorul de titluri de valoare nu este o persoană fizică română cu domiciliul în România, obligaţia de calcul şi virare a impozitului revine persoanei fizice române cu domiciliul în România, care realizează venitul, dacă dobânditorul nu îşi desemnează un reprezentant fiscal în România.

Termenul de virare a impozitului pentru plătitorii de astfel de venituri este până la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra părţilor sociale sau valorilor mobiliare la registrul comerţului sau în registrul acţionarilor, după caz, operaţiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat.

În situaţia în care părţile contractante convin ca plata părţilor sociale sau a valorilor mobiliare să se facă eşalonat, termenul de virare a impozitului pentru plătitorii de astfel de venituri este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Transmiterea dreptului de proprietate asupra părţilor sociale sau valorilor mobiliare trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul asociaţilor/acţionarilor, după caz, operaţiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat.

Modifica, la alin. (3), lit. d), e) si f):

54. La articolul 71 alineatul (3), literele d), e) şi f) vor avea următorul cuprins:

d) în cazul venitului impozabil obţinut din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice de către acţionari/asociaţi persoane fizice, obligaţia calculării şi reţinerii impozitului revine persoanei juridice. Termenul de virare a impozitului este până la data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmite de lichidatori;

e) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra câştigului din transferul titlurilor de valoare, precum şi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract şi orice alte operaţiuni similare;

f) în cazul venitului impozabil definit la art. 70 alin. (6), impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10%;

Introduce, la alin. (3), dupa lit. f) lit. g):

55. La articolul 71 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

g) impozitul calculat şi reţinut la sursă, potrivit lit. e), se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut, cu excepţia prevederilor lit. c) şi d).

Art. 73
Stabilirea venitului impozabil din pensii

Modifica cuprinsul art. 73:

56. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

ART. 73

Stabilirea venitului impozabil din pensii

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin scăderea unei sume neimpozabile lunare de 9.000.000 lei din venitul din pensii.

Art. 76
Stabilirea venitului net din activitati agricole pe baza de norme de venit

Modifica cuprinsul alin. (5):

57. La articolul 76, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

(5) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, pentru activitatea respectivă.

Art. 79
Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Modifica cuprinsul art. 79:

58. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

ART. 79

Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42.

(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind câştigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot definite conform normelor metodologice, altele decât cele realizate la jocuri de tip cazino şi maşini electronice cu câştiguri.

Art. 80
Stabilirea venitului net din premii

Modifica cuprinsul art. 80:

59. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

ART. 80

Stabilirea venitului net din premii

Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.

Art. 81
Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Modifica cuprinsul alin. (2):

60. La articolul 81, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinere la sursă, cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului brut.

Modifica cuprinsul alin. (4):

61. La articolul 81, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

(4) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 8.000.000 lei pentru fiecare concurs, realizate de acelaşi organizator sau plătitor.

Art. 82
Neincluderea in venitul anual global a venitului din premii si din jocuri de noroc

Modifica cuprinsul art. 82:

62. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

ART. 82

Neincluderea în venitul anual global a venitului din premii şi din jocuri de noroc

Venitul net din premii şi câştigurile din jocuri de noroc nu se cuprind în venitul anual global, impozitul fiind final.

Art. 84
Calculul impozitului si termenul de plata

Modifica cuprinsul alin. (1):

63. La articolul 84, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

ART. 84

(1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 14% asupra venitului brut. Fac excepţie veniturile prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. a) pentru care cota de impunere este de 38% la venitul brut.

Art. 86
Stabilirea venitului anual global

Modifica cuprinsul, la alin. (1), lit. f):

64. La articolul 86 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

f) prime de asigurare privată de sănătate, cu excepţia celor încheiate în scopuri estetice, în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an;

Art. 101
Definitivarea impunerii pe anul 2004

Modifica cuprinsul art. 101:

65. Articolul 101 va avea următorul cuprins:

ART. 101

Definitivarea impunerii pe anul 2004

Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil, realizat în anul fiscal 2004, prin ordin al ministrului finanţelor publice se va stabili baremul de impunere obţinut pe baza baremului anual pentru plăţi anticipate din anul 2004, respectiv deducerea personală de bază, corectate cu rata inflaţiei realizate, diminuată cu 1/2 din rata inflaţiei prognozate în acest an, conform legislaţiei în vigoare în anul 2004.

Art. 102
Dispozitii finale

Abroga art. 102:

66. Articolul 102 se abrogă.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf