Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul III modificari din 18 Noiembrie 2004

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 18 Noiembrie 2004
Art. 42
Venituri neimpozabile

Introduce in normele metodologice o noua liniuta, la pct. 3, dupa liniuta 35:

1. La punctul 3, după liniuţa 35 se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:

- indemnizaţia de merit acordată în condiţiile legii pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Normelor de aplicare a legiipentru instituirea indemnizaţiei de merit, precum şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit.

Art. 47
Definirea veniturilor din activitati independente

Modifica norme metodologice, pct. 47:

2. Punctul 47 va avea următorul cuprins:

47. Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile obţinute din prestări de servicii cu caracter profesional, desfăşurate în mod individual sau în diverse forme de asociere, în domeniile ştiinţific, literar, artistic, educativ şi altele, de către: medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, consultanţi de plasament în valori mobiliare, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, arbitri sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesii reglementate desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

Art. 49
Reguli generale de stabilire a venitului net din activitati independente determinat pe baza contabilitatii in partida simpla

Modifica norme metodologice, pct. 54, liniuta 18:

3. La punctul 54, liniuţa 18 va avea următorul cuprins:

- cheltuielile cu amortizarea, în conformitate cu reglementările titlului II din Codul fiscal, după caz;

Art. 50
Stabilirea venitului net din activitati independente, pe baza normelor de venit

Modifica norme metodologice, pct. 58:

4. Punctul 58 va avea următorul cuprins:

58. În sensul art. 50 din Codul fiscal, pentru persoanele fizice autorizate care realizează venituri din activităţi independente şi desfăşoară activităţi cuprinse în nomenclatorul stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice, individual, fără angajaţi, venitul net se poate determina pe bază de norme anuale de venit. La stabilirea normelor anuale de venit de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale vor fi consultate consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. De asemenea se vor avea în vedere şi caracterul sezonier al unor activităţi, precum şi durata concediului legal de odihnă.

Pentru contribuabilii care desfăşoară mai multe activităţi, printre care şi cea de taximetrie, impunerea se face în sistem real. În acest caz venitul net din activitatea de taximetrie luat în calcul nu poate fi inferior normei de venit, stabilită pentru această activitate.

Persoanele care desfăşoară activitatea de taximetrie cu autoturismele proprietate personală în baza unor contracte, altele decât contractele de muncă încheiate cu agenţi economici care au ca obiect de activitate taximetria, sunt supuse impozitării în aceleaşi condiţii cu taximetriştii care îşi desfăşoară activitatea în mod independent, pe bază de norme de venit sau în sistem real.

Art. 56
Definirea veniturilor din salarii

Modifica norme metodologice, pct. 84, lit. l):

5. La punctul 84, litera l) va avea următorul cuprins:

l) sumele plătite sportivilor amatori ca urmare a participării în competiţii sportive, precum şi sumele plătite sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti în domeniu pentru rezultatele obţinute la competiţiile sportive, de către structurile sportive cu care aceştia au relaţii contractuale de muncă, indiferent de forma sub care se plătesc, inclusiv prima de joc, cu excepţia celor prevăzute la art. 42 lit. t) din Codul fiscal.

Abroga norme metodologice, pct. 86, lit. e):

6. La punctul 86 se abrogă litera e).

Modifica norme metodologice, pct. 96:

7. Punctul 96 va avea următorul cuprins:

96. Ajutoarele de înmormântare sunt venituri neimpozabile atât în cazul angajatului, cât şi în cazul altor persoane, potrivit clauzelor din contractele de muncă sau prevederilor din legi speciale.

Art. 79
Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Introduce norme metodologice, la pct. 145:

8. Punctul 145 se completează cu o liniuţă care va avea următorul cuprins:

- venituri sub formă de premii în bani şi/sau în natură acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti prevăzuţi în legislaţia în materie, pentru rezultatele obţinute la competiţii sportive interne şi internaţionale, altele decât:

a) veniturile prevăzute la art. 42 din Codul fiscal;

b) veniturile plătite de entitatea cu care aceştia au relaţii generatoare de venituri din salarii potrivit cap. III al titlului III din Codul fiscal;

Art. 80
Stabilirea venitului net din premii

Modifica norme metodologice, pct. 146:

9. Punctul 146 va avea următorul cuprins:

146. Plătitorii de venituri din jocuri de noroc sunt obligaţi să organizeze evidenţa astfel încât să poată determina câştigul realizat de fiecare persoană fizică la sfârşitul zilei.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf