Codul Fiscal - Titlul III modificari din 12 Decembrie 2014

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 12 Decembrie 2014
Art. 48
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Modifica:

1. La articolul 48, denumirea marginală şi alineatele (1), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

ART. 48

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

(1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri cu excepţia situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 49 şi 50.

..........................................................................

(8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.

(9) Modelul şi conţinutul Registrului de evidenţă fiscală vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 49
Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

Modifica:

2. La articolul 49, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(6) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate desemnată conform alin. (2) şi o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48.

..........................................................................

(8) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligaţia să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală şi nu au obligaţii privind evidenţa contabilă.

Art. 50
Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala

Modifica:

3. La articolul 50, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală sau îşi îndeplinesc obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care îşi îndeplinesc obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit au obligaţia să arhiveze şi să păstreze documentele justificative cel puţin în limita termenului de prescripţie prevăzut de lege şi nu au obligaţii privind evidenţa contabilă.

Art. 51
Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitate

Modifica:

4. La articolul 51, denumirea marginală şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitate

..........................................................................

(2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.

Art. 52
Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente

Modifica:

5. La articolul 52 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) asocierile fără personalitate juridică, precum şi persoanele juridice care organizează şi conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu;

Art. 53
Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente

Modifica:

6. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent.

Art. 62
Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor

Modifica:

7. La articolul 62, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi nu determină venitul net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

Art. 62^1
Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit

Introduce:

8. La articolul 62^1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

(9) Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

Art. 62^2
Reguli privind stabilirea impozitului in cazul optiunii pentru determinarea venitului net in sistem real

Modifica:

9. La articolul 62^2, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

ART. 62^2

(1) Contribuabilii care realizează venituri definite la art. 61 alin. (3) au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, iar în cazul în care îşi exprimă această opţiune au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală.

..........................................................................

(6) Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, impozitul fiind final.

Art. 62^3
Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din inchirierea in scop turistic in cazul depasirii numarului de 5 camere in cursul anului fiscal

Modifica:

10. La articolul 62^3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabileşte în sistem real, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Contribuabilii respectivi sunt obligaţi să completeze şi să depună declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, în vederea stabilirii plăţilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rămase până la sfârşitul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada rămasă sunt cele prevăzute la art. 62^2 alin. (3) - (9).

Art. 63
Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor

Modifica:

11. La articolul 63, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent.

Art. 71
Definirea veniturilor

Modifica:

12. La articolul 71, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX.

..........................................................................

(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Art. 73
Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit

Introduce:

13. La articolul 73, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

Art. 78
Definirea veniturilor din alte surse

Introduce:

 

14. La articolul 78, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Contribuabilii care obţin venituri din alte surse nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

 

Art. 82
Stabilirea platilor anticipate de impozit

Modifica:

15. La articolul 82 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) pe baza veniturilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în conformitate cu prevederile art. 48, potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf