Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul III modificari din 1 Iunie 2005

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 1 Iunie 2005
Art. 41
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Modifica cuprinsul art. 41:

ART. 41

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 46;

b) venituri din salarii, definite conform art. 55;

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 61;

d) venituri din investiţii, definite conform art. 65;

e) venituri din pensii, definite conform art. 68;

f) venituri din activităţi agricole, definite conform art. 71;

g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 75;

h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 77^1;

i) venituri din alte surse, definite conform art. 78.

Art. 42
Venituri neimpozabile

Modifica, la art. 42, cuprinsul lit. a) si g):

a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

..........................................................................

g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare, precum şi altele decât cele definite la cap. VIII^1;

Art. 43
Cotele de impozitare

Modifica cuprinsul alin. (2) al art. 43:

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investiţii, din jocuri de noroc şi din transferul proprietăţilor imobiliare.
Art. 48
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla

Modifica, la art. 48, alin. (4), lit. d), pct. 3:

3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;

Modifica, la art. 48, alin. (5), lit. c) si j):

c) suma cheltuielilor cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;

..........................................................................

j) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;

Introduce, la art. 48, alin. (5), dupa lit. m), lit. n):

n) cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.
Art. 55
Definirea veniturilor din salarii

Introduce, la art. 55, alin. (4), dupa lit. k), lit. k^1):

k^1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav şi accentuat, încadrate cu contract individual de muncă;
Art. 57
Determinarea impozitului pe venitul din salarii

Modifica, la art. 57, cuprinsul alin. (4):

(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii.
Art. 65
Definirea veniturilor din investitii

Modifica la art. 65, alin. (2), cuprinsul lit. a):

a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care ratele dobânzilor sunt mai mici sau egale cu nivelurile ratelor dobânzilor de referinţă de pe pieţele interbancare la depozitele la o lună, comunicate în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul, corespunzătoare monedelor în care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente respective, precum şi la depunerile la casele de ajutor reciproc;
Art. 66
Stabilirea venitului din investitii

Modifica, la art. 66, cuprinsul alin. (1) si (4):

(1) Câştigul sau pierderea rezultat/rezultată din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale, reprezintă diferenţa pozitivă sau negativă dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare pe tipuri de titluri de valori, diminuată, după caz, cu costurile aferente; în cazul tranzacţiilor cu acţiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, preţul de cumpărare la prima tranzacţionare va fi asimilat cu valoarea nominală a acestora. În cazul tranzacţiilor cu acţiuni cumpărate la preţ preferenţial, în cadrul sistemului stock options plan, câştigul se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi preţul de cumpărare preferenţial, diminuat cu costurile aferente.

..........................................................................

(4) Determinarea câştigului sau a pierderii potrivit alin. (1) se efectuează la data încheierii tranzacţiei, pe baza contractului încheiat între părţi, iar câştigul net se determină la sfârşitul anului fiscal asupra întregului portofoliu de astfel de titluri tranzacţionate de un contribuabil în anul respectiv, ca diferenţă pozitivă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului, ca urmare a transferului titlurilor de valoare, cu excepţia celor dobândite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă.

Introduce, la art. 66, dupa alin. (4), alin. (4^1):

(4^1) Determinarea câştigului potrivit alin. (2) şi (3) se efectuează la data încheierii tranzacţiei, pe baza contractului încheiat între părţi.
Art. 67
Retinerea impozitului din veniturile din investitii

Modifica, la alin. 67, cuprinsul alin. (2):

(2) Veniturile sub formă de dobânzi se impun cu o cotă de 10% din suma acestora, pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, începând cu data de 1 iunie 2005. Pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, a căror scadenţă este ulterioară datei de 1 iunie 2005, în scop fiscal, data scadenţei se asimilează cu data constituirii. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, în cazul dobânzilor capitalizate, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situaţia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectuează la momentul plăţii dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plăţii dobânzii, pentru venituri de această natură pe baza contractelor civile.

Modifica, al art. 67, alin. (3), cuprinsul lit. a):

a) în cazul câştigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale, care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile, obligaţia calculării şi virării impozitului revine persoanei care deţine şi tranzacţionează astfel de titluri de valoare, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 ianuarie a anului următor pentru anul fiscal încheiat;

Introduce, la art. 67, alin. (3), dupa lit. a), lit. a^1)-a^3):

a^1) în cazul câştigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale, care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine intermediarilor, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut;

a^2) în cazul câştigului din transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine intermediarilor, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut;

a^3) în cazul câştigului din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz;

Introduce, la art. 67, alin. (3), dupa lit. c), lit. c^1): 

c^1) în cazul valorilor mobiliare tranzacţionate pe o piaţă reglementată conform legii, obligaţia virării impozitului revine persoanei care deţine astfel de titluri de valoare, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 ianuarie a anului următor pentru anul fiscal încheiat;

Modifica, la art. 67, alin. (3), cuprinsul lit. e):

e) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra câştigului net realizat din transferul titlurilor de valoare dobândite începând cu data de 1 iunie 2005 şi înstrăinate începând cu data de 1 ianuarie 2006 într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii, respectiv prin aplicarea unei cote de 1% asupra câştigului net din transferul titlurilor de valoare dobândite începând cu data de 1 iunie 2005 şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv de la data dobândirii;

Introduce, la art. 67, alin. (3), dupa lit. e), lit. e^1):

e^1) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra câştigului realizat din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract şi orice alte operaţiuni similare, începând cu data de 1 iunie 2005;

Modifica, la art. 67, alin. (3), cuprinsul lit. g):

g) impozitul calculat şi reţinut la sursă, potrivit lit. e^1), se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut, cu excepţia prevederilor lit. c) şi d);

Modifica, la art. 67, cuprinsul alin. (4):

(4) Impozitul reţinut conform alin. (1), (2) şi lit. a^2), a^3) şi f) ale alin. (3) reprezintă impozit final pe venit, pentru venitul prevăzut la alineatul respectiv; în cazul impozitului prevăzut la alin. (3) lit. a) şi a^1), acesta se regularizează la sfârşitul anului pe baza diferenţei dintre impozitul datorat la nivelul anului şi cel calculat şi reţinut lunar în cursul anului fiscal/anual, pe baze diferenţiate, potrivit cotelor aplicabile, conform declaraţiilor contribuabilului, în baza alin. (3^1) al art. 83.

Modifica, la art. 67, cuprinsul alin. (5):

(5) Pierderile înregistrate din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, orice alte operaţiuni similare şi cele rezultate din aplicarea prevederilor alin. (4) nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se recuperează şi constituie pierderi definitive ale contribuabilului.
Art. 76
Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc

Modifica cuprinsul art. 76:

ART. 76

Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc

Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil.

Art. 77
Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Modifica cuprinsul art. 77:

ART. 77

Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

(1) Venitul sub formă de premii dintr-un singur concurs se impune, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net.

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului net care nu depăşeşte cuantumul de 100 milioane lei şi cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net care depăşeşte cuantumul de 100 milioane lei.

(3) Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine plătitorilor de venituri.

(4) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi din jocuri de noroc, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 6.000.000 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de acelaşi organizator sau plătitor într-o singură zi.

(5) Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final.

(6) Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Art. 77^1
Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Articol nou introdus.

Art. 77^2
Stabilirea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare

Articol nou introdus.

Art. 77^3
Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare

Articol nou introdus.

Art. 80
Stabilirea venitului net anual impozabil

Modifica, la art. 80, cuprinsul alin. (3):

(3) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole se reportează şi se completează cu venituri obţinute din aceeaşi sursă de venit din următorii 5 ani fiscali.

Introduce, la art. 80, dupa alin. (3), alin. (3^1):

(3^1) Pierderile provenind din străinătate se reportează şi se compensează cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii 5 ani fiscali.
Art. 82
Stabilirea platilor anticipate de impozit

Modifica, la art. 82, cuprinsul alin. (5):

(5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost depusă o declaraţie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul net din declaraţia specială pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16%, prevăzută la art. 43 alin. (1).
Art. 83
Declaratia de venit si declaratii speciale

Introduce, la art. 83, dupa alin. (3), alin. (3^1):

(3^1) Declaraţii speciale se completează şi pentru câştigul net/pierderea generată de tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât acţiunile primite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă.

Modifica, la art. 83, alin. (4), cuprinsul lit. b):

b) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3^1), precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
Art. 84
Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil

Modifica, la art. 84, cuprinsul alin. (2):

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii.
Art. 90
Venituri obtinute din strainatate

Modifica, la art. 90, denumirea marginala si cuprinsul alin. (1):

ART. 90

Venituri obţinute din străinătate

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi cele care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obţinute din străinătate.

Art. 91
Creditul fiscal extern

Abroga, la art. 91, alin.(4).

Art. 92
Pierderi fiscale externe

Abroga art. 92.

Art. 93
Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Modifica cuprinsul art. 93:

ART. 93

Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă

Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, sunt obligaţi să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul reţinut la sursă şi să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului curent, pentru anul expirat. Fac excepţie de la obligaţia de depunere a acestei declaraţii plătitorii de venituri din salarii, pentru care obligaţiile declarative sunt prevăzute la art. 59, în legătură cu veniturile din salarii plătite contribuabililor.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf