Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IV^1 modificari din 29 Mai 2013

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

  • Titlul IV^1
  • 29 Mai 2013
Art. 112^1
Definitia microintreprinderii

Introduce lit. e)

22. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu următorul cuprins:

"37^1. La articolul 112^1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

«e) nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.»"

Art. 112^2
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii

Introduce alin.(4^1) şi alin.(4^2)

23. La articolul I punctul 38, după alineatul (4) al articolului 112^2 se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:

"(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată care, începând cu data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (6) nu intră sub incidenţa prezentului titlu.

(4^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile titlului II. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 112^1. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării persoanei juridice."

Modifica partea introductiva la alin.(6)

24. La articolul I punctul 38, partea introductivă a alineatului (6) al articolului 112^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(6) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care:".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf