Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul III modificari din 11 Mai 2010

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 11 Mai 2010
Art. 55
Definirea veniturilor din salarii

Modifica:

53^1. La articolul 55 alineatul (4), litera k^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

k^1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;

Art. 68^1
Venituri neimpozabile

Introduce:

62^1. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 68^1, cu următorul cuprins:

Venituri neimpozabile

Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

Art. 71
Definirea veniturilor din activitati agricole

Modifica:

63^1. La articolul 71, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

Art. 77^1
Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Modifica:

65^1. La articolul 77^1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) Impozitul stabilit în condiţiile alin. (1) şi (3) se distribuie astfel:

a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat;

b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf