Codul Fiscal - Titlul III modificari din 30 Decembrie 2014

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 30 Decembrie 2014
Art. 75
Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Modifica:

 

1. La articolul 75, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.

 

Art. 76
Stabilirea venitului net din premii

Modifica:

2. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 76

Stabilirea venitului net din premii

Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.

Art. 77
Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Modifica:

3. La articolul 77, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc. Veniturile din jocuri de noroc care depăşesc echivalentul a 15.000 euro se impozitează cu 16%, iar veniturile care depăşesc echivalentul a 100.000 euro se impozitează cu 25%.

............................................................................

(4) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

Introduce:

4. La articolul 77, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, respectiv alineatele (7), (8) şi (9), cu următorul cuprins:

(7) Nu sunt impozabile la sursă veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (on-line), slot-machine, lozuri şi festivaluri de poker.

(8) Persoanele fizice care obţin venituri din jocurile de noroc prevăzute la alineatul (7) au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Organul fiscal competent are obligaţia de a stabili impozitul datorat, aferent venitului încasat din jocurile de noroc, pe baza declaraţiei privind venitul realizat din jocuri de noroc, prin emiterea deciziei de impunere.

(9) Cota de impunere pentru veniturile din jocuri de noroc prevăzute la alineatul (7) este de 1% pentru sumele de până la echivalentul a 14.999 euro, 16% pentru sumele cuprinse între 15.000 - 99.999 euro şi 25% pentru sumele care depăşesc echivalentul a 100.000 euro. Organizatorul de jocuri de noroc prevăzute la alineatul (7) are obligativitatea de a păstra o evidenţă nominală a persoanelor fizice care au obţinut venituri din jocuri de noroc mai mari de 15.000 euro şi a le declara organului fiscal competent, până la 25 mai inclusiv a anului următor, celui de realizare a venitului.

Art. 93
Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Introduce:

5. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Prin excepţie de la prevederile alineatului (2), plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reţinere la sursă au obligaţia de a depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declaraţie centralizatoare privind veniturile totale plătite, precum şi impozitele totale calculate, reţinute şi virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menţiona datele de identificare a beneficiarilor de venit.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf