Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul III modificari din 29 Mai 2013

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 29 Mai 2013
Art. 48
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla

Introduce la alin. 4) lit. e)

8. La articolul I, după punctul 24 se introduc două noi puncte, punctele 24^1 şi 24^2, cu următorul cuprins:

"24^1. La articolul 48 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

«e) să fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de transport şi cazare.»

-------------------- "

Abroga alin. 5) lit. c)

8. La articolul I, după punctul 24 se introduc două noi puncte, punctele 24^1 şi 24^2, cu următorul cuprins:

"---------------------

24^2. La articolul 48 alineatul (5), litera c) se abrogă."

Art. 55
Definirea veniturilor din salarii

Modifica alin. 2) lit. i)

9. La articolul I punctul 25, litera i) a alineatului (2) al articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"i) indemnizaţia şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine;".

Introduce la alin. 2) lit. i^1)

10. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:

"25^1. La articolul 55 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:

«i^1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;»".

Introduce la alin. 4) lit. g^1) si g^2)

12. La articolul I, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1, cu următorul cuprins:

"26^1. La articolul 55 alineatul (4), după litera g) se introduc două noi litere, literele g^1) şi g^2), cu următorul cuprins:

«g^1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de persoanele fizice care desfăşoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării şi detaşării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limitele prevăzute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;

g^2) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;»"

Introduce la alin. 6)

13. La articolul I, după punctul 26^1 se introduc două noi puncte, punctele 26^2 şi 26^3, cu următorul cuprins:

"26^2. La articolul 55, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

«(6) Pentru indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură impozabile primite pe perioada delegării şi detaşării, în altă localitate, în România şi în străinătate, impozitul se calculează şi se reţine la fiecare plată, iar virarea impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial potrivit prevederilor art. 58 şi 60, după caz.»

---------------------- ."

Art. 56
Deducere personala

Abroga alin. (7) lit. b)

13. La articolul I, după punctul 26^1 se introduc două noi puncte, punctele 26^2 şi 26^3, cu următorul cuprins:

"----------------------------

26^3. La articolul 56 alineatul (7), litera b) se abrogă."

Art. 71
Definirea veniturilor

Modifica partea introductiva a alin.(1)

14. La articolul I punctul 29, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 71 şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"ART. 71

(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

------------------------------------------------------------"

 Modifica la alin.(1) lit.b)

14. La articolul I punctul 29, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 71 şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"------------------------------------------------------------

b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;".

 Modifica alin.(3)

15. La articolul I punctul 29, alineatul (3) al articolului 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX."

Art. 72
Venituri neimpozabile

Modifica alin.(1)

16. La articolul I punctul 29, alineatul (1) al articolului 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 72

Venituri neimpozabile

(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor:

a) produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate;

b) produse capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente.»"

Modifica alin.(2)

17. La articolul I punctul 29, alineatul (2) al articolului 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

Produse vegetaleSuprafaţă
Cerealepână la 2 ha
Plante oleaginoasepână la 2 ha
Cartofpână la 2 ha
Sfeclă de zahărpână la 2 ha
Tutunpână la 1 ha
Hamei pe rodpână la 2 ha
Legume în câmppână la 0,5 ha
Legume în spaţii protejatepână la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabepână la 1,5 ha
Pomi pe rodpână la 1,5 ha
Vie pe rodpână la 1 ha
Arbuşti fructiferipână la 1 ha
Flori şi plante ornamentalepână la 0,3 ha
AnimaleNr. capete/nr. de familii de albine
Vacipână la 2
Bivoliţepână la 2
Oipână la 50
Caprepână la 25
Porci pentru îngrăşatpână la 6
Albinepână la 75 de familii
Păsări de curtepână la 100

Introduce alin.(3) si alin.(4)

18. La articolul I punctul 29, după alineatul (2) al articolului 72 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

"(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.

(4) Cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) nu generează venit impozabil."

Art. 73
Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit

Modifica alin.(3)

 

19. La articolul I punctul 29, alineatele (3) şi (4) ale articolului 73 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, potrivit tabelului următor:

Produse vegetaleSuprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familiede albineNorma de venit
- lei -

Cereale

peste 2 ha

449
Plante oleaginoasepeste 2 ha458
Cartof peste 2 ha 2.900
Sfeclă de zahăr peste 2 ha 697
Tutun peste 1 ha 1.060
Hamei pe rod peste 2 ha 1.483
Legume în câmp peste 0,5 ha 2.326
Legume în spaţii protejate peste 0,2 ha 5.117
Leguminoase pentru boabe peste 1,5 ha 801
Pomi pe rod peste 1,5 ha 3.800
Vie pe rod peste 1 ha 1.385
 Arbuşti fructiferipeste 1 ha 1.385
 Flori şi plante ornamentalepeste 0,3 ha 11.773
 Animale  
Vaci peste 2 capete 453
Bivoliţe peste 2 capete 326
Oi peste 50 capete 47
Capre peste 25 capete 47
Porci pentru îngrăşat peste 6 capete 56
Albine peste 75 familii 40
Păsări de curte peste 100 capete 3

Modifica alin.(4)

19. La articolul I punctul 29, alineatele (3) şi (4) ale articolului 73 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"-----------------------------------------------------

(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit."

Introduce alin.(5)

20. La articolul I punctul 29, după alineatul (4) al articolului 73 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi."

Art. 78
Definirea veniturilor din alte surse

Introduce la alin.(1) doua noi litere f) şi g)

21. La articolul I, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu următorul cuprins:

"29^1. La articolul 78 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:

«g) venituri obţinute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. Fac excepţie veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;

h) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din:

1. exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;

2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru asociat.»"

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf