Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul III modificari din 23 Ianuarie 2013

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 23 Ianuarie 2013
Art. 41
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Modifica lit. f)

22. La articolul 41, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 71;".

Art. 42
Venituri neimpozabile

Abroga lit. k)

23. La articolul 42, litera k) se abrogă.

Art. 43
Cotele de impozitare

Modifica alin. (1), lit. f)

24. La articolul 43 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"f) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;".

Art. 55
Definirea veniturilor din salarii

Modifica alin. (2), lit. i) si j^1)

25. La articolul 55 alineatul (2), literele i) şi j^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"i) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice;

..........................................................................

j^1) sume reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile;".

Modifica alin. (4), lit. g) si m)

26. La articolul 55 alineatul (4), literele g) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"g) sumele primite de angajaţi în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul de muncă aplicabil, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, ca indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;

..........................................................................

m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere;".

Art. 57
Determinarea impozitului pe venitul din salarii

Introduce alin. (2^2)

27. La articolul 57, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:

"(2^2) În cazul veniturilor reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază, şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite."

Art. 67
Retinerea impozitului din veniturile din investitii

Introduce alin. (1^1.1)

28. La articolul 67, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1.1), cu următorul cuprins:

"(1^1.1) Regimul fiscal aplicabil veniturilor din dividende prevăzut la alin. (1) se aplică şi pentru veniturile considerate dividende, reprezentând sume plătite de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia."

Art. 71
Definirea veniturilor

Modifica cuprins:

29. Capitolul VII, alcătuit din articolele 71 - 74, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL VII

Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

ART. 71

Definirea veniturilor

(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute, individual sau într-o formă de asociere, din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

(2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

(3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

(4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

..........................................

Art. 72
Venituri neimpozabile

Modifica cuprins:

29. Capitolul VII, alcătuit din articolele 71 - 74, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL VII

Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

..........................................

ART. 72

Venituri neimpozabile

(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică.

(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

Produse vegetaleSuprafaţă
Cerealepână la 2 ha
Plante oleaginoasepână la 2 ha
Cartofpână la 2 ha
Sfecla de zahărpână la 2 ha
Tutunpână la 1 ha
Hamei pe rodpână la 2 ha
Legume în câmppână la 0,5 ha
Legume în spaţii protejatepână la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabepână la 1,5 ha
Pomi pe rodpână la 1,5 ha
Vie pe rodpână la 0,5 ha
Flori şi plante ornamentalepână la 0,3,ha
  
AnimaleNr. de capete/Nr. de familii de albine
Vaci şi bivoliţepână la 2
Ovine şi caprinepână la 10
Porci pentru îngrăşatpână la 6
Albinepână la 50 de familii
Păsări de curtepână la 100

..........................................

Art. 73
Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit

Modifica cuprins:

29. Capitolul VII, alcătuit din articolele 71 - 74, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL VII

Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

..........................................

ART. 73

Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit

(1) Venitul dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit.

(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine.

(3) Normele de venit corespunzatoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa între 1 februarie 2013 si pâna la sfârsitul anului fiscal, potrivit tabelului urmator:

Produse vegetaleSuprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familie de albineNorma de venit
- lei -
Cerealepeste 2 ha449
Plante oleaginoasepeste 2 ha458
Cartofpeste 2 ha3.488
Sfeclă de zahărpeste 2 ha697
Tutunpeste 1 ha1.060
Hamei pe rodpeste 2 ha1.483
Legume în câmppeste 0,5 ha4.001
Legume în spaţii protejatepeste 0,2 ha8.033
Leguminoase pentru boabepeste 1,5 ha801
Pomi pe rodpeste 1,5 ha4.709
Vie pe rodpeste 0,5 ha1.385
Flori şi plante ornamentalepeste 0,3 ha11.773
   
Animale  
Vaci şi bivoliţepeste 2 capete453
Ovine şi caprine10-50 de capete23
peste 50 de capete65
Porci pentru îngrăşat6-10 capete56
peste 10 capete177
Albine50-100 de familii70
peste 100 de familii98
Păsări de curte100-500 de capete3
peste 500 de capete2

(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pâna cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

..........................................

Art. 74
Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole

Modifica cuprins:

29. Capitolul VII, alcătuit din articolele 71 - 74, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL VII

Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

..........................................

ART. 74

Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

(2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. 72.

(4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:

a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;

b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.

(6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale.

Art. 80
Stabilirea venitului net anual impozabil

Introduce alin. (5)

30. La articolul 80, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Prevederile alin. (1) - (4) nu se aplică în cazul veniturilor din activităţi agricole definite la art. 71 alin. (1) pentru care sunt stabilite norme de venit."

Art. 82
Stabilirea platilor anticipate de impozit

Modifica alin. (1), (3), (6) si (8)

31. La articolul 82, alineatele (1), (3), (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"ART. 82

(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

..........................................................................

(3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat.

..........................................................................

(6) Plăţile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum şi pentru veniturile din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final.

..........................................................................

(8) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent o declaraţie, însoţită de documente justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalculării plăţilor anticipate."

Art. 83
Declaratia privind venitul realizat

Modifica alin. (1)

32. La articolul 83, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 83

(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere."

Modifica alin. (3), lit. g)

33. La articolul 83 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"g) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1);".

Art. 86
Reguli privind asocierile fara personalitate juridica

Modifica alin. (4)

34. La articolul 86, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Asocierile, cu excepţia celor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data de 15 martie a anului următor, declaraţii anuale de venit, conform modelului stabilit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care vor cuprinde şi distribuţia venitului net/pierderii pe asociaţi."

Art. 94
Dispozitii tranzitorii

Introduce alin. (17), (18), (19)

35. La articolul 94, după alineatul (16) se introduc trei noi alineate, alineatele (17) - (19), cu următorul cuprins:

"(17) Pentru veniturile din activităţi agricole realizate până la 1 februarie 2013, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

(18) Pentru veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit obţinute în perioada 1 ianuarie 2013 şi până la 1 februarie 2013, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizează şi se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. Norma anuală de venit se corectează astfel încât să corespundă perioadei impozabile cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013. Obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

(19) Pentru veniturile obţinute din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013 nu se mai stabilesc plăţi anticipate, iar venitul net anual se declară până la data de 25 mai 2014."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf