Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 76 din 6 mai 2010

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ART. I

 

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu următoarele modificări şi completări:

 

1. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:

"11^1. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În cadrul unei tranzacţii între persoane române şi persoane nerezidente afiliate, precum şi între persoane române afiliate, autorităţile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre persoane, după cum este necesar, pentru a reflecta preţul de piaţă al bunurilor sau al serviciilor furnizate în cadrul tranzacţiei. La stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între persoane afiliate se foloseşte cea mai adecvată dintre următoarele metode:"

 

2. La articolul I, după punctul 13 se introduc două noi puncte, punctele 13^1 şi 13^2, cu următorul cuprins:

"13^1. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) sunt aplicabile şi persoanelor juridice care sunt constituite şi funcţionează potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

13^2. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) Nu sunt obligaţi la plata impozitului minim potrivit prevederilor alin. (2) - (4) contribuabilii care se află în următoarele situaţii:

a) se află în procedura insolvenţei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;

b) se află în dizolvare, de la data înregistrării acestei menţiuni în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Pentru contribuabilii care se dizolvă de plin drept ca urmare a expirării duratei de existenţă prevăzute în actul constitutiv sau, după caz, în actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim operează de la data dizolvării prevăzute în aceste acte. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi contribuabilii care se află în dizolvare fără lichidare."

 

3. La articolul I, după punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 53^1, cu următorul cuprins:

"53^1. La articolul 55 alineatul (4), litera k^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

k^1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;"

 

4. La articolul I, după punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 62^1, cu următorul cuprins:

"62^1. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 68^1, cu următorul cuprins:

Venituri neimpozabile

Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat."

 

5. La articolul I, după punctul 63 se introduce un nou punct, punctul 63^1, cu următorul cuprins:

"63^1. La articolul 71, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare."

 

6. La articolul I, după punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 65^1, cu următorul cuprins:

"65^1. La articolul 77^1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) Impozitul stabilit în condiţiile alin. (1) şi (3) se distribuie astfel:

a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat;

b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării."

 

7. La articolul I, după punctul 79 se introduce un nou punct, punctul 79^1, cu următorul cuprins:

"79^1. Titlul IV "Impozitul pe venitul microîntreprinderilor" cuprinzând articolele 103 - 112, se abrogă."

 

8. La articolul I, după punctul 139 se introduce un nou punct, punctul 139^1, cu următorul cuprins:

"139^1. La articolul 156^1, alineatul (6^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) - (6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 156^2 alin. (1);

c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic."

 

9. La articolul I punctul 148, punctul 8 al articolului 206^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"8. teritorii terţe înseamnă teritoriile prevăzute la art. 206^4 alin. (1) şi (2);".

 

10. La articolul I punctul 148, litera b) a alineatului (3) al articolului 206^21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) vinurile liniştite realizate de micii producători care obţin în medie mai puţin de 1.000 hl de vin pe an;".

 

11. La articolul I punctul 148, alineatul (1) al articolului 206^22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 206^22

(1) Un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza autorizaţiei valabile, emisă de autoritatea competentă prin Comisia instituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate."

 

12. La articolul I punctul 148, alineatul (3) al articolului 206^30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 şi 2 şi lit. b) şi cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 206^29 alin. (4), produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv de accize către un loc de livrare directă situat pe teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România sau de destinatarul înregistrat, în condiţiile stabilite prin normele metodologice."

 

13. La articolul I punctul 148, alineatul (3) al articolului 206^64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice."

 

14. La articolul I, după punctul 151 se introduc trei noi puncte, punctele 151^1 - 151^3, cu următorul cuprins:

"151^1. La articolul 249, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

151^2. La articolul 250 alineatul (1), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;"

151^3. La articolul 250 alineatul (1), punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"19. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local."

 

15. La articolul III, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile art. 162 - 175^4 şi art. 178 - 206 din cap. I şi prevederile art. 221 şi 221^2 din cap. V al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" şi prevederile art. 222 - 237, 239 - 242, art. 244 şi 244^1 din titlul VIII "Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."

 

ART. II

 

Prevederile art. 18 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta lege, se aplică şi contribuabililor care se află în procedurile menţionate la alin. (7) lit. a) şi b) la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

ART. III

 

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 4 martie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf