Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1083 din 18 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Maria Craiut în Dosarul nr. 11.292/86/2011 al Curtii de Apel Suceava - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.044D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune sa se faca apelul si în Dosarul Curtii Constitutionale nr. 1.162D/2012, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Georgeta Bondor în Dosarul nr. 11.295/86/2011 al aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.044D/2012 si nr. 1.162D/2012, pune în discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.162D/2012 la Dosarul nr. 1.044D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata. În acest sens, invoca jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, si anume decizia de inadmisibilitate pronuntata la data de 13 noiembrie 2012, în cauzele conexate Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar si Lucia Ghetu împotriva României.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin încheierile din 24 mai 2012 si 19 iunie 2012, pronuntate în dosarele nr. 11.292/86/2011 si nr. 11.295/86/2011, Curtea de Apel Suceava - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Maria Craiut si Georgeta Bondor în cauze având ca obiect solutionarea recursurilor formulate împotriva unor sentinte civile pronuntate de Tribunalul Suceava - Sectia civila.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile si art. 16 privind egalitatea în drepturi, precum si art. 14 privind interzicerea discriminarii din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

În esenta, acestia sustin ca prevederile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât se ajunge la situatia în care se creeaza o discriminare între personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor si alte categorii profesionale, cum ar fi militarii, politistii si functionarii publici cu statut special. Astfel, arata ca Guvernul a acordat retroactiv grupe speciale de munca militarilor si politistilor pentru a atenua scaderea cuantumului pensiilor pentru aceste categorii de persoane, în timp ce pentru alte categorii pensiile au fost diminuate în mod substantial, fiind reduse în cuantum de 60 - 70%, afectând însasi substanta dreptului la pensie.

Prin prisma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 297 din 27 martie 2012, autorii exceptiei apreciaza ca discriminarea este extinsa, întrucât consilierii Curtii de Conturi, fiind asimilati magistratilor, urmeaza sa revina la pensiile speciale. Prin similitudine cu considerentele acestei decizii, personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor se afla în aceeasi situatie, având aceleasi interdictii si incompatibilitati ca magistratii si consilierii Curtii de Conturi. De asemenea, acestia arata ca exista "reglementari duble, total opuse" referitoare la pensiile de serviciu, întrucât, la data adoptarii Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, nu au fost abrogate prevederile Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea si al personalului care functioneaza în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, fapt ce contravine dispozitiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.

Totodata, autorii exceptiei sustin ca pensia de serviciu a personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea a fost stabilita în considerarea atributiilor de serviciu, a incompatibilitatilor si interdictiilor aferente acestei categorii de personal din domeniul justitiei. Aceasta constituie un bun actual, un drept de proprietate în sensul art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, astfel încât "reducerea substantiala a pensiei aflata în plata echivaleaza cu o expropriere, fiind încalcat dreptul la coerenta legislativa, statutul legal si predictibilitatea legii, dar si speranta legitima."

Curtea de Apel Suceava - Sectia I civila opineaza în sensul ca prevederile art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 nu încalca dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile si art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Avocatul Poporului considera ca reglementarea legala criticata este constitutionala si nu contravine dispozitiilor art. 15 alin. (2) si art. 16 din Constitutie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, care au urmatorul cuprins: "La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: [...]

f) art. 68, art. 68^1 alin. (2) si art. 68^2 - 68^4 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;".

Autorii exceptiei sustin ca aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile si art. 16 privind egalitatea în drepturi, precum si art. 14 privind interzicerea discriminarii din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile de lege criticate au mai fost examinate din perspectiva unor critici de neconstitutionalitate identice, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si conventionale invocate si în prezenta cauza.

În acest sens, este Decizia nr. 945 din 13 noiembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2013, prin care Curtea, cu majoritate de voturi, a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Referitor la încalcarea principiului neretroactivitatii legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, prin aceasta decizie, Curtea a constatat ca "o lege nu este retroactiva atunci când modifica pentru viitor o stare de drept nascuta anterior si nici atunci când suprima producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru ca în aceste cazuri legea noua nu face altceva decât sa refuze supravietuirea legii vechi si sa reglementeze modul de actiune în timpul urmator intrarii ei în vigoare, adica în domeniul ei propriu de aplicare".

Prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, Curtea a retinut ca pensiile de serviciu au fost eliminate si integrate sistemului public de pensii prin Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010.

Abrogarile prevazute de art. 196 din Legea nr. 263/2010 nu constituie decât o operatiune tehnico-legislativa de corelare a prevederilor actului normativ adoptat cu cele existente în alte legi ce reglementeaza pensiile speciale, respectiv alte masuri în domeniul pensiilor. În aceste conditii, Curtea a constatat ca Legea nr. 263/2010 nu are caracter novator si nu aduce nicio modificare sau un element nou în raport cu cadrul legal consacrat odata cu aparitia Legii nr. 119/2010.

În ceea ce priveste pretinsa discriminare între diferite categorii de personal, respectiv între personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor si alte categorii profesionale, cum ar fi militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, Curtea a constatat ca nici aceasta critica nu poate fi retinuta.

Astfel, prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, în privinta cadrelor militare în activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, Curtea a statuat ca acestia au beneficiat si continua sa beneficieze de un statut aparte, justificat de natura activitatii desfasurate, care creeaza conditiile unei uzuri corporale accentuate prin expunere la pericole de vatamare corporala si chiar de amenintare a vietii.

Totodata, Curtea a retinut ca aceste categorii de personal au fost supuse deopotriva procesului de recalculare a pensiei dobândite în virtutea calitatii de pensionar.

Principiul egalitatii, astfel cum s-a aratat în mod constant în jurisprudenta Curtii Constitutionale, nu presupune uniformitate, ci, dimpotriva, situatii obiectiv diferite justifica si chiar impun instituirea unui tratament juridic diferentiat, fiind de competenta exclusiva a legiuitorului, care, tinând cont de particularitatile activitatii desfasurate de fiecare categorie în parte, sa reglementeze reguli specifice, fapt ce nu constituie o discriminare.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Maria Craiut si Georgeta Bondor în dosarele nr. 11.292/86/2011 si nr. 11.295/86/2011 ale Curtii de Apel Suceava - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf