Sinteza legislativa 3 - 10 aprilie 2015

22 Aprilie 2015, Sinteza Legislativa

Legea nr. 70 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 242 din 9 aprilie 2015.

Conform prevederilor prezentei legii, operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar.

Prezenta prevedere nu se aplică entităţilor care efectuează operaţiuni de schimb valutar pentru operaţiunile specifice activităţi pentru care acestea au fost autorizate, precum şi operatorilor din domeniul jocurilor de noroc.

Prevederile prezentei legi se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R., de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.

Prin excepţie de la prevederea menţionată mai sus, se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

 • încasări în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
 • încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
 • plăţi către o entitate juridică - persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică  în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 • plăţi către magazinele tip cash and carry în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
 • plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Sunt interzise încasările fragmentate în numerar (reprezintă fracţionarea sumei de încasat în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege), de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv de 10.000 lei, în cazul magazinelor tip cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei.

Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Dacă există facturi cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv 10.000 lei către magazinele de tipul cash and carry, suma care depăşeşte acest plafon se va achita numai prin instrumente de plată fără numerar.

Operaţiunile de încasări în numerar efectuate de entităţile juridice - persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică  de la persoane fizice reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Sunt interzise încasările fragmentate de la o persoană pentru operaţiunile precizate anterior cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţă, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu o valoare mai mare de 10.000 lei.

Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul prestărilor de servicii sau livrărilor de bunuri care se efectuează cu plata în rate în condiţiile în care între părţi sunt încheiate contracte de vânzare – cumpărare cu plata în rate, conform legii.

Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de entităţile juridice - persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică  către persoane fizice reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţă sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.

Plafoanele limită prevăzute anterior nu se aplică de către entităţile juridice - persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică  pentru următoarele operaţiuni:

 • depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată;
 • plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;
 • plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;
 • retragerea de numerar din conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege;
 • transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate;
 • depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptoarelor de bancnote sau monede.

Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienţilor de către entităţile juridice - persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică , pentru efectuarea de plăţi în numerar. Transferul sumelor din contul acestor entităţi în contul persoanelor fizice se face numai în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.

Sucursalele şi alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie şi/sau cont deschis la o instituţie de credit aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi.

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie.

Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.

Efectuarea de plăţi şi încasări fără respectarea plafoanelor stabilite constituie contravenţii şi se pedepsesc cu amendă contravenţională.

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Autor: Laurentiu Calaican | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf