Sinteza legislativa 20 martie - 3 aprilie 2015

07 Aprilie 2015, Sinteza Legislativa

1. Ordinul nr. 98 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportate a cheltuielilor aferente procedurii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 207 din 30 martie 2015.

Conform prezentului ordin cardul duplicat se eliberează la solicitarea persoanei asigurate după cum urmează:

a) în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului emis iniţial;
b) în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cadrului iniţial;
c) alte situaţii justificate;
d) în cazul în care cardul emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, confirmate de casa de asigurări de sănătate;
e) în situaţii justificate rezultate din derularea procesului de distribuţie a cardului emis iniţial.

În situaţiile de la literele a-d titularul solicită eliberarea cardului duplicat pe baza unei cererii adresate casei de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află, cerere însoţită de copia după actul de identitate şi dovada plătii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia. Face excepţie de la această regulă situaţia prevăzută la litera d, caz în care se va depune copie după actul de identitate şi cadrul constatat defect.

Emiterea cardului duplicat se face în termen de 30 zile de la data depunerii cererii. Până la data la care asiguratul intră în posesia cardului duplicat, dar nu mai târziu de 30 zile de la data emiterii acestuia, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale  se realizează pe baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului naţional (adeverinţa este valabilă numai 60 de zile de la data emiterii ei).

Sumele care urmează să fie suportate de către asigurat pentru producerea şi distribuţia cardului duplicat se vor stabili prin convenţie încheiată de C.N.A.S. şi vor fi comunicate caselor de asigurări de sănătate.

2. Ordinul nr. 609 al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicat în Monitorul Oficial nr. 209 din 30 martie 2015.

Obiectul programului stabilit prin prezentul ordin în reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziţionarea autovehiculelor noi, mai puţin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.

Intră sub incidenţa prezentului ghid autoturismele uzate a căror primă înmatriculare în România a avut loc anterior datei de 31 decembrie 2007.

Beneficiază de prima de casare în cuantum de 6.500 lei, proprietarii persoane fizice sau juridice. Cu privire la persoanele juridice acestea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să fie înregistrat în una dintre formele de exercitate a activităţii;
- să aibă sediul în România;
- a obţinut aprobarea dosarului de acceptare;
- s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere;
- a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere;
- a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;
- a prezentat producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat;
- a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Proprietarul persoană juridică nu are dreptul să cedeze către o altă persoană, fizică sau juridică, dreptul de a beneficia de prima de casare.

3. Circulara nr. 12 a Băncii Naţionale a României privind nivelul dobânzii de referinţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 219 din 1 aprilie 2015.

Începând cu data de 1 aprilie 2015, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 2% pe an.

Autor: Laurentiu Calaican | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf