Sinteza legislativa 10 - 17 aprilie 2015

22 Aprilie 2015, Sinteza Legislativa

1. Ordinul nr. 837 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 3392 din 2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 246 din 10 aprilie 2015.

Conform prezentului ordin, decizia de impunere din oficiu se desfiinţează şi din iniţiativa organului fiscal.

Ordinul nr. 3392/2011 al preşedintelui A.N.A.F. stabileşte în cuprinsul punctului 2.6. că organul fiscal prin compartimentul său de specialitate, emite formularul 160 – Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Punctul 2.6.6. din acelaşi ordin prevede că în cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaraţia fiscală privind obligaţiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere se desfiinţează la data depunerii declaraţiei fiscale.      

Având în vedere că sub vechea reglementare posibilitatea desfiinţării deciziei de impunere din oficiu nu era stabilită în mod expres, desfiinţarea făcându-se numai în condiţiile art. 47 Cod procedură fiscală, prin noul ordin se introduce această posibilitate.

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 6 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie 2015.

Prin prezenta ordonanţă se stabileşte:

  • decizia de impunere pentru plata impozitului aferent veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, în condiţiile în care transferul se face în baza unei hotărâri judecătoreşti, se emite în termen de 60 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti.
  • art. 82 privind stabilirea plăţilor anticipate de impozit se completează cu un nou aliniat care prevede că în situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, plăţile anticipate vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative.

Notă: impozitul anticipat se plăteşte de către contribuabili care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare.

  • în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative recalculează plăţile anticipate începând cu 1 iunie 2015.
  • pentru înregistrarea la birourile de carte funciară a drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, anterior datei de 1 iunie 2015 şi neînregistrate până la data respectivă, registratorii nu au obligaţia de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
  • se reglementează tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obţinute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al U.E. sau al Spaţiului Economic European.
  • se reglementează tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activităţi independente impozabile în România obţinute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al U.E. sau al Spaţiului Economic European.
  • cota redusă de 9% (T.V.A.) se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.
  • de asemenea, cota redusă de 9% se aplică serviciilor de restaurant şi catering, cu excepţia băuturilor alcoolice.

Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 iunie 2015.

Autor: Laurentiu Calaican | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf