Procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare

20 Mai 2015, Informatii Fiscale

Prin O.M.F.P. nr. 528 din 6 mai 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 328 din 14 mai 2015, s-a aprobat Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare.

Procedura reglementează modalitatea de restituire a sumelor plătite la bugetul de stat în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată şi pentru care nu există obligaţia de declarare, încasate de autorităţile şi instituţiile publice.

Temeiul de drept al restituirii: prevederile art. 21 alin. (4) şi ale art. 117 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sumele restituite: altele decât cele prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Termen de restituire: termenul de 45 de zile de la înregistrare prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculat de la data înregistrării acesteia de către compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire sau de către unitatea Trezoreriei Statului care va efectua restituirea sumei, după caz.

Procedura de indeplinit:

1. Se depune o cerere de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit, pentru care nu există obligaţia de declarare.

2. Autoritatea la care se depune: autoritatea sau instituţia publică ce nu a realizat prestaţia solicitată ori la care au efectuat o plată în plus faţă de obligaţia legală.

3. Cererea de restituire va fi însoţită de copii ale documentelor de plată ale solicitanţilor.

4. Cererea de restituire trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) denumirea solicitantului;
b) codul de înregistrare fiscală;
c) domiciliul fiscal al solicitantului;
d) suma şi natura creanţei solicitate la restituire;
e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;
f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;
g) datele de identificare ale organului fiscal în a cărui administrare se află acesta;
h) motivul pentru care se solicită restituirea taxei, temeiul legal al solicitării şi documente justificative, dacă este cazul.

5. Autoritatea sau instituţia publică verifică încadrarea în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză si emite, în termen de 15 zile, o dispoziţie de restituire prin care se confirmă sumele plătite în plus faţă de obligaţia legală sau necuvenit.

6. În dispoziţia de restituire se menţionează numărul/data documentului prin care suma în cauză a fost depusă/virată în contul corespunzător de venituri ale bugetului statului.

7. Unitatea Trezoreriei Statului care a încasat suma întocmeşte, în termen de 3 zile de la primirea documentelor, ordinul de plată prin care dispune transferul în format electronic al sumei respective din contul de venituri al bugetului de stat în care a fost aceasta virată iniţial în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.21.00 "Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate", codificat cu codul de identificare fiscală al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, la care acesta este arondat.

8. Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul transmite documentele organului fiscal competent, în termen de două zile de la primire.

9. În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante, suma solicitată se va restitui solicitantului numai după constatarea compensării cu obligaţiile sale fiscale restante.

10. În situaţia în care solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante, cererea de restituire, însoţită de dispoziţia de restituire, se transmite unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, care va efectua restituirea sumelor.

11. În cazul solicitanţilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară, în contul indicat prin cererea de restituire.

12. În cazul solicitanţilor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat prin aceeaşi modalitate de aceştia, fie în numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

13. Programarea pe zile a solicitanţilor pentru care restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de soluţionare. Data la care a fost programat solicitantul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înştiinţarea de restituire.

Pentru aplicarea acestei proceduri de restituire s-au introdus următoarele formulare:

a) "Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare";
b) "Dispoziţie de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare";
c) "Înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare".

Autor: Cristi Chitu | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf