Ordonanta de urgenta nr. 8 a Guvernului Romaniei pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 285 din 28 aprilie 2015

29 Aprilie 2015, Informatii Fiscale

Prin prezenta ordonanţă se aduc modificări la O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

În acest sens se reglementează:

1.  În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcţiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului (art. 1 alin. 8).

Prezenta prevedere nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitate de transport în regim de taxi.

Operatorul economic aflat în situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale are obligaţia să notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, astfel încât utilizatorul să poată face dovada comunicării notificării în faţa organelor de control. La momentul comercializării aparatelor de marcat electronice fiscale părţile vor stabili în mod obligatoriu modalitatea de notificare în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale. Notificarea efectuată în alt mod decât cel stabilit de părţile contractante nu este valabilă (art. 1 alin. 81).

Operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe nu au stabilit cu distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată modul de efectuare a notificării în cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, vor reglementa această modalitate de notificare în termen de cel mult 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

2. Se introduce un nou articol numerotat art. 22 care reglementează următoarele:

- prin bacşiş se înţelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1 alin. 1 din O.U.G. 28/1999 (Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale), precum şi restul dat de vânzător clientului şi nepreluat de acesta în mod voluntar.

- este interzis operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 alin. 1 din O.U.G. 28/1999 să condiţioneze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordare a bacşişului. Suma de bani acordată ca bacşiş se justifică prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale şi se evidenţiază pe un bon fiscal distinct.

- operatorii economici stabilesc prin regulament de ordine interioară dacă veniturile provenite din încasarea bacşişului rămân la dispoziţia lor sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaţilor. În cazul în care bacşişul se distribuie salariaţilor, acesta nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii. Regulamentul se păstrează la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal în vederea prezentării acestuia organelor de control. Sumele provenite din încasarea bacşişului se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariaţilor se înregistrează pe seama cheltuielilor potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

3. Se modifică art. 4 alin. 12 lit. h), în sensul că utilizatorul aparatului de marcat fiscal este obligat să întocmească documente justificative pentru sumele introduse în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele înscrise în registrul special, după caz, precum şi pentru sumele extrase din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele utilizate pentru a acorda rest clientului. În sensul prezentei ordonanţe, prin unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor se înţelege suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii/prelucrării/depozitării produselor oferite, prestării serviciilor, încasării contravalorii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii.

4. Se introduce o nouă reglementare în sensul că la ora începerii programului de lucru, utilizatorul aparatelor de marcat fiscale este obligat să asigure înregistrarea sumelor de bani deţinute de personalul angajat care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, într-un registrul de bani personali, special întocmit în acest sens. Orice sumă de bani înregistrată în plus faţă de suma înregistrată la ora începerii programului de lucru nu reprezintă sumă justificată prin registrul de bani personali. Modelul, conţinutului registrului de bani personali, precum şi procedura de înregistrare a acestuia la organul fiscal se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe (art. 4 alin. 12 lit. i).

5. La solicitarea organelor de control, atunci când se află în incinta unităţii de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în care îşi desfăşoară activitatea şi în timpul programului de lucru, personalul operatorului economic este obligat să prezinte sumele de bani deţinute (art. 4, alin. 121).

6. Se reglementează suplimentar ca şi contravenţii următoarele fapte:

- neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate, serviciile prestate sau bacşişurile încasate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară preţului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului, ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. 8 (pct. 1 din prezenta sinteză), care determină existenţa unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi, prin sumă nejustificată se înţelege contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, valoarea bacşişurilor încasate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, diferenţa până la preţul de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului în cazul emiterii de bonuri cu o valoare inferioară ori contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate fără respectarea prevederilor art. 1 alin. 8 (pct. 1 din prezenta sinteză) – art. 10 lit. c;

- nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei prevăzută la art. 4 alin. 12 lit. h (pct. 3 din prezenta sinteză), care determină existenţa unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi prin sumă nejustificată se înţelege suma pentru care nu s-au întocmit documente justificative conform art. 4 alin. 12 lit. h  (art. 10 lit. d);

- deţinerea la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul de bani personali, în registrul special şi/sau în chitanţe (art. 10 lit. gg);

- nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. 12 lit. i (pct. 4 din prezenta sinteză).

Contravenţiile reglementate de art. 10 din O.U.G. nr. 28/1999, atât cele care erau reglementate cât şi cele introduse nou, se sancţionează cu amendă în cuantum de 3000 lei, 9000 lei, 50000 lei, 12500 lei şi confiscarea sumelor care nu pot fi justificate, confiscarea veniturilor obţinute, suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia.

Neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum şi neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului, se sancţionează, după caz, cu avertisment, amendă cuprinsă între 3.500 lei şi 27.500 lei, sau cu suspendarea activităţi operatorului economic pentru 30 de zile începând cu cea de-a doua sancţiune aplicată la aceeaşi unitate într-un interval de 24 de luni indiferent pentru care dintre situaţiile prevăzute a fost aplicată prima sancţiune.

Neînmânarea de către operatorul – persoană fizică – a aparatului electronic de marcat fiscal a bonului fiscal sau neprezentarea sumelor de bani deţinute de persoanele fizice angajate asupra lor, la solicitarea organului de control, se sancţionează cu amendă de 1.250 lei în sarcina persoanei fizice în culpă.

Amenda contravenţională se poate achita jumătate din cuantumul acordat dacă plata se face în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia.

Cu excepţia sancţiunilor contravenţionale care se aplică în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al prezentei ordonanţe, celelalte reglementări se aplică conform art. 78  din Constituţia României, respectiv la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Autor: Cristi Chitu | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf