Modificarea si completarea Codului fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. 6 din7 aprilie 2015

22 Aprilie 2015, Informatii Fiscale

Prin O.U.G. nr. 6 din 7 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie 2015, se modifică şi se completează Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, prin extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% începând cu data de 1 iunie 2015, pentru livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, precum şi pentru serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice.

Codurile corespunzătoare acestor bunuri se stabilesc prin normele metodologice, potrivit anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014.

De asemenea, ţinându-se cont de dreptul Uniunii Europene în materia libertăţii de a presta servicii şi a libertăţii de circulaţie a capitalului  în cazul persoanelor juridice străine care obţin venituri de natura dobânzilor din România în cazul persoanelor fizice nerezidente care obţin anumite categorii de venituri din activităţi independente din România, se reglementează tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obţinute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, astfel:

 • Veniturile reprezentând dobânzi obţinute din România de o persoană juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, se impun cu cota şi în condiţiile prevăzute de convenţia aplicabilă, dacă persoana juridică prezintă un certificat de rezidenţă fiscală valabil.

Excepţie: dobânzile care intră sub incidenţa prevederilor titlului V cap. IV din Codul fiscal

 • Persoana juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care obţine venituri reprezentând dobânzi în condiţiile prevăzute mai sus, poate opta pentru regularizarea impozitului plătit prin declararea şi plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul II din CF. Impozitul reţinut la sursă constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit şi se scade din impozitul pe profit datorat.
 • Constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit şi se scade din impozitul pe profit datorat şi impozitul reţinut la sursă în condiţiile în care persoana juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, prezintă certificatul de rezidenţă fiscală ulterior realizării venitului.
 • Veniturile reprezentând dobânzi obţinute din România de o persoană juridică rezidentă într-un stat al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European cu care România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri se impun conform prevederilor Codului fiscal. Dacă persoana juridică este rezidentă a unui stat din Uniunea Europeană sau din Spaţiul Economic European cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, această persoană poate opta pentru regularizarea impozitului plătit prin declararea şi plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul II din Codul fiscal. Impozitul reţinut la sursă constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit şi se scade din impozitul pe profit datorat.

Ţinându-se cont de dreptul Uniunii Europene în materia libertăţii de a presta servicii şi a libertăţii de circulaţie a capitalului în cazul persoanelor fizice nerezidente care obţin anumite categorii de venituri din activităţi independente din România, se reglementează tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activităţi independente impozabile în România obţinute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, astfel:

 • Veniturile din activităţi independente care sunt obţinute din România de o persoană fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care prezintă un certificat de rezidenţă fiscală, se vor impune cu cota şi/sau în condiţiile prevăzute de convenţia aplicabilă.
 • Persoana fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri care obţine venituri din activităţi independente în condiţiile de mai sus, poate opta pentru regularizarea impozitului plătit prin declararea şi plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul III din Codul fiscal. Impozitul reţinut la sursă constituie plată anticipată în contul impozitului pe venit şi se scade din impozitul pe venit datorat.
 • Pentru a beneficia de prevederile aplicabile rezidenţilor români constituie plată anticipată în contul impozitului pe venit şi se scade din impozitul pe venit datorat şi impozitul reţinut la sursă în condiţiile în care persoana fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, prezintă certificatul de rezidenţă fiscală ulterior realizării venitului.
 • Veniturile din activităţi independente obţinute din România de o persoană fizică rezidentă într-un stat al Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European, stat cu care România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, se impun conform prevederilor Codului fiscal. Dacă persoana fizică este rezidentă a unui stat al Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, această persoană poate opta pentru regularizarea impozitului plătit prin declararea şi plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul III din Codul fiscal. Impozitul reţinut la sursă constituie plată anticipată în contul impozitului pe venit.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se modifică şi se completează prin O.U.G. nr. 6 din 7 aprilie 2015, şi în privinta:

 • a) venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal:
 • Impozitul datorat la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii.
 • Impozitul calculat şi încasat se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat.
 • În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.
 • Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile/definitive şi executorii a hotărârii.
 • Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului.
 • În cazul transferului prin executare silită impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea imobiliară se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.
 • b) Stabilirii plăţilor anticipate de impozit
 • În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 62 alin. (1^1) din Codul fiscal şi în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, plăţile anticipate vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative.
 • Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final.
 • c) Declaraţiei privind venitul realizat
 • Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2) şi la art. 82 alin. (7^1) din Codul fiscal, a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;

Prin Ordonanta de urgenta nr. 6 din 7 aprilie 2015 se introduc la titlul III "Impozitul pe venit", doua noi dispozitii tranzitorii:

 • În cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative recalculează plăţile anticipate începând cu 1 iunie 2015.
 • Pentru înregistrarea la birourile de carte funciară a drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, anterior datei de 1 iunie 2015 şi neînregistrate până la data respectivă, registratorii nu au obligaţia de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Autor: Cristi Chitu | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf