In atentia platitorilor de impozit pe profit referitor la modificarile aduse impozitului pe profit prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2016

27 Ianuarie 2016, Comunicat Anaf
Prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care intră in vigoare incepând cu data de 1 ianuarie 2016. au fost aduse modificări in ceea ce priveşte impozitul pe profit, după cum urmează:
 • In categoria contribuabililor obligaţi la plata impozitului pe profit sunt încadrate şi pesoanele juridice străine care au locui de exercitare a a conducerii efective in România.

 • S-au revizuit categoriile de contribuabili care nu intră sub incidenţa impozitării în sensul impozitului pe profit (in Legea nr. 571/2003 erau menţionate la scutiri). In această categorie sunt încadrate şi entităţile transparente fiscal cu personalitate juridică.

(Art. 13 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 • Se introduce prevederea potrivit căreia deducerea suplimentară pentru activităţile de cercetare-dezvoltare nu se recalculează în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare.

(Art. 20 atin.(6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 • S-a revizuit regimul veniturilor din dividende primite de la persoane juridice române în sensul că acestea sunt venituri neimpozabile, indiferent de condiţiile de deţinere a titlurilor de participare (condiţia era ca persoana juridică română care primeşte dividendele să deţină, la persoana juridică română de la care primeşte dividendele la data înregistrării acestora, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende).

(Art. 23 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 • S-au introdus reguli fiscale specifice pentru persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, după cum urmează:

- perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a început operaţiunea de lichidare şi data închiderii procedurii de lichidare reprezintă un singur an fiscal,'inclusiv în ceea ce priveşte recuperarea pierderii fiscale.

(Art. 16 alin. (6), art. 31 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

- in perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a început operaţiunea de lichidare şi data închiderii procedurii de lichidare contribuabilul nu are obligaţii fiscale în ceea ce priveşte declararea şi plata impozitului pe profit.

(Art. 41 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

- au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit pentru perioada prevăzuta la art. 16 alin. (6) şi să plătească impozitul pe profit aferent până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.

(Art. 41 aiin. (16) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal)

 • Pentru contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi optează ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar s-a modificat termenul de comunicare către organul fiscal al acestei opţiuni: 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării (termenul era: cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat).

(Art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 • Facilitatea cu privire la scutirea de impozit a profitului reinvestit se extinde si pentru activele corporale prevăzute în clasa 2.2.9din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe : calculatoare electronice echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare. Facilitatea se aplică cu respectarea condiţiilor impuse.

(Art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 • La calculul rezultatului fiscal se revizuie principiul deducerii cheltuielilor, în sensul că se consideră cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economicefaţă de principiul existent “cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile”.

Ca principiu general cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV din Codul fiscal sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excepţia ceior reglementate de lege.

(Art. 25 alin. (1),(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 • In ceea ce priveşte cheltuielile deductibile limitat intervin următoarele modificări:

 1. la cheltuieli sociale limita de 2% s-a majorat la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului

(Art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal)

 1. s-au eliminat limitele fiscale pentru:

 • cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;

 • cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant, fiind deductibile integral, deoarece sunt considerate cheltuieli cu salariile.

 1. introducerea deducerii de către persoana juridică pentru Voucherul de vacanţă” urmare modificărilor aduse prin Legea nr.94/2014, dacă acestea sunt acordate potrivit legii.

 2. se clarifică aspecte legate de deductibilitatea unor tipuri de cheltuieli, cum sunt: perisabilităţi le sau alte scăzăminte în procesul de depozitare, transport, manipulare a bunurilor, pierderi tehnologice cuprinse in norma de consum proprie.

(Art. 25 alin. (3) lit. b pct. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 1. deducerea limitată de 50% a cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului ( era la cheltuieli nedeductibile)

(Art. 25 alin. (3) lit. l din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 • In ceea ce priveşte cheltuielile nedeductibile intervin următoarele modificări :
a. la cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii s-a majorat limita minimă legată de cifra de afaceri de la 0,3% la 0,5 %.

(Art. 25 alln.(4) lit. i din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal)

b. sunt nedeductibile pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor, pentru partea neacoperită de provizion deductibil. Acestea sunt deductibile în următoarele cazuri:

 1. punerea în aplicare a unui plan de reorganizare;

 2. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă;

 3. debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată;

 4. debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;

 5. debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore;

 6. au fost încheiate contracte de asigurare;

(Art. 25 alin.(4) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

c. se clarifică aspecte legate de unele tipuri de cheltuieli, cum sunt: dobanzi/majorari de întârziere, amenzi h penalităţi datorate către autorităţile române / străine referitor la contractele încheiate cu aceste autorităţi.

(Art. 25 alin. (4) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

d. cu privire la cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv se introduce ca excepţie de la nedeductibilitate: cheltuielile reprezentând achiziţii de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau achiziţii de bunuri/servicii efectuate de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului conf Legii 85/2014.

(Art. 25 alin. (4) lit. j din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 • In ceea ce priveşte provizioanele/ajustările pentru depreciere şi rezerve intervin următoarele modificări:

Simplificarea modului de determinare a rezervei legale deductibile.Astfel, rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz;

(Art. 26 alin. (1) lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

S-a extins deducerea provizioanelor constituite pentru toate creanţele neîncasate de persoanele juridice (inclusiv pt creanţele asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili înainte de 1 ianuarie 2004)

S-a introdus posibilitatea deducerii ajustării pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile în situaţia în care sunt distruse ca urmare a unor calamităţi naturale/altor cauze de forţă majoră şi au fost încheiate contracte de asigurare.

(Art. 26 alin. (1) lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 • In ceea ce priveşte deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar au fost modificate/ciarificate următoarele aspecte:

a. includerea, în calculul gradului de îndatorare, a împrumuturilor cu termen de rambursare mai mare de 1 an, care nu au stabilită, prin contract, obligaţia plăţii unei dobânzi;

(Art. 27 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

b. reducerea nivelului ratei dobânzii utilizată pentru limitarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor in valuta primite de la alte entităţi, de la 6% la '4%.

(Art. 27 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

c. clarificarea neaplicării deductibilităţii limitate a dobânzii conform gradului de îndatorare pentru situaţia în care, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dobânda este inclusă în costul de achiziţie al imobilizărilor corporale sau în costul de producţie al unui activ cu ciclu lunn de fabricaţie

(Art. 27 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 • In ceea ce priveşte amortizarea fiscală sunt clarificate următoarele aspecte :

a) se reglementează că în cazul în care cheltuielile de constituire sunt înregistrate ca imobilizări necorporale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, acestea se recuperează prin intermediul cheltuielilor cu amortizarea pe o perioadă de maximum 5 ani.

(Art. 28 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codui fiscal)

b) pentru cheltuielile aferente achiziţionării / producerii programelor informatice, care se recuperează pe o perioadă de 3 ani, pe lângă deducerile de amortizare liniara se introduce şi posibilitatea deducerii de amortizare si prin metoda dearesivă

(Art. 28 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codui fiscal)

c) în cazul investiţiilor efectuate la mijloace fixe utilizate în asocieri fără personalitate juridica amortizarea se calculează de cel care a efectuat investiţia, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare.

(Art. 28 alin. (12) lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

d) în cazul în care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute în repim de conservare. în funcţie de politica contabilă adoptată, valoarea fiscală rămasă neamortizată la momentul trecerii în conservare se recuperează pe durata normală de utilizare rămasă. începând cu luna următoare ieşirii din conservare a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscală;

(Art. 28 alin. 12 lit. k din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

e) mijloacele fixe amortizabile transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare, se amortizează prin continuarea regimului de amortizare aplicat anterior momentului transferului, începând cu luna efectuării transferului, respectiv prin continuarea regimului de conservare.

(Art. 28 alin. 12 lit. l din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

f) cheltuielile aferente achiziţionării contractelor de clienţi, recunoscute ca imobilizări necorporale potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se amortizează pe durata acestor contracte.

(Art. 28 alin.(9) din Legea nr.227/2015 privind Codui fiscal)

 • In ceea ce priveşte declararea si plata impozitului jae profit. respectiv depunerea declaraţiei de impozit pe profit apar careva modificări . după cum urmează :

a) contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi piaţă a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrialsi determina plăţile anticipate trimestriale în suma de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, efectuează plăţile anticipate până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu excepţia plăţii anticipate aferente trimestrului v care se declară si se plăteste până la data de 25 decembrie, respectiv până la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat.

(Art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

Prin excepţie de la prevederile art. 41 alin. (8), contribuabilii care, în primul an al perioadei obligatorii de cel puţin 2 ani fiscali consecutivi in care s-a optat pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plata a impozitului pe profit. înregistrează pierdere fiscală, respectiv nu au datorat impozit pe profit anual, pentru cel de-al doilea an al perioadei obligatorii efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata anticipată, pentru trimestrele I - III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit, respectiv 25 martie.

(Art. 41 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

b) Contribuabilii care au optat, in conformitate cu legislaţia contabilă in vigoare, pentru un exerciţiu financjar diferit de anul calendaristicau obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat, cu următoarele excepţii:

 • organizaţiille nonprofit, organizaţiile sindicale, organizaţiilor patronale care au obligaţia să depună declaraţia şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;

(Art. 41 alin.(5) lit. a, art. 42 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 • contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură care au obligaţia să depună declaraţia şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat

(Art. 41 alin. (5) lit. b, art. 42 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

Articol original: ANAF

Autor: ANAF | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf