In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA referitor la corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA

25 Ianuarie 2016, Comunicat Anaf

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3604/2015 au fost aprobate instrucţiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată.

Deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată pot fi corectate din punctul de vedere al erorilor materiale de către organul fiscal competent:

  • la iniţiativa acestuia;

  • la solicitarea persoanei impozabile.

Organul fiscal competent este organul fiscal în evidenţa căruia persoana impozabilă este înregistrată în scopuri de TVA.

Pot fi corectate erori materiale de tipul:

  1. erori de transcriere, cum sunt: preluarea eronată a sumelor din jurnale; inversarea unor cifre din sumele trecute în decont; preluarea eronată a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (de exemplu: declararea eronată a soldului de plată din decontul perioadei fiscale anterioare) etc.;

  2. înregistrarea în deconta diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată de plată, constatate de organele de control, în alte rânduri decât cele stabilite prin reglementările legale în materie;

  3. erori provenind din înscrierea în decontul de taxă pe valoarea adăugată a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară.

Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se poate face în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale prevăzut de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 5 ani.

Corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată, potrivit acestor instrucţiuni, nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.

Prin excepţie, corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se poate realiza în baza dispoziţiei de măsuri comunicate de organul de inspecţie fiscală, în acest caz, cererea de corectare a erorii materiale, depusă de persoana impozabilă, va fi însoţită de dispoziţia de măsuri, în copie şi original.

Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, din iniţiativa organului fiscal, se poate efectua astfel:

  1. în cazul în care în decontul depus se poate identifica tipul erorii (respectiv eroare de calcul sau preluarea eronată a sumelor din decontul perioadei anterioare sau din evidenţele de TVA), corectarea se va efectua, din oficiu, de compartimentul cu atribuţii de rambursare a TVA.

  2. dacă în decont se constată erori a căror cauză nu poate fi stabilită, compartimentul va notifica în scris persoana impozabilă şi va solicita prezenţa acesteia la sediul său, cu documente justificative, pentru a da informaţii şi lămuriri necesare corectării erorilor semnalate.

Persoana impozabilă care solicită corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată depune solicitarea de corectare a erorilor materiale însoţită de documentele necesare justificării erorilor, la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal întocmeşte Decizia de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, în două exemplare, din care unul se comunică persoanei impozabile, iar al doilea se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

In situaţia în care, în urma corectării erorilor, rezultă o sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată, persoana impozabilă o va prelua în decontul perioadei fiscale următoare comunicării deciziei de corectare, la secţiunea "Regularizări", rândul "Soldul sumei negative a taxei pe valoarea adăugată reportată din perioada precedentă, pentru care nu s-a solicitat rambursare".

In situaţia în care, în urma corectării erorilor, rezultă o sumă pozitivă de taxă pe valoarea adăugată, persoana impozabilă o va prelua în decontul perioadei fiscale următoare comunicării deciziei de corectare, la secţiunea "Regularizări", rândul "Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente neachitată până la data depunerii decontului de TVA". Termenul de plată a diferenţei pozitive de taxă pe valoarea adăugată se stabileşte, în funcţie de data comunicării deciziei de corectare.

Se consideră eroare materială şi situaţia în care persoana impozabilă, înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, care poate solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare, nu a bifat, prin omisiune, caseta corespunzătoare din decontul de taxă pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare.

în acest caz, persoana impozabilă poate solicita corectarea erorii materiale prin depunerea unei declaraţii pe propria răspundere, din care să rezulte constatarea situaţiei, precum şi exprimarea intenţiei persoanei în cauză de a îndrepta eroarea materială. Declaraţia se depune până la data depunerii decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent perioadei fiscale următoare, dar nu mai târziu de termenul legal pentru depunerea acestui decont.

Dacă, din analiza documentelor prezentate de persoana impozabilă, rezultă că nu se justifică solicitarea de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, compartimentul cu atribuţii de rambursare a TVA întocmeşte "Decizia privind respingerea solicitării de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată”, care va conţine, în mod obligatoriu, şi motivaţia respingerii.

Impotriva deciziei de respingere a solicitării de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată persoana impozabilă poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) din Codul de Procedura Fiscala.

Articol original: ANAF

Autor: ANAF | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf