Codul de Procedura Fiscala

22
Feb 2013

Modificari Cod de procedura fiscala - Ordonanta nr. 8 a Guvernului pentru modificarea si completarea legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar - fiscale

- stabilirea prin estimare a bazei lunare de calcul a contribuţiei de asigurări sociale

- registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi

- verificarea persoanelor fizice - loc şi durată

- suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară

- executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor

1
Feb 2012

Modificarea Codului de Procedura Fiscala privind reglementarea cooperarii administrative in domeniul fiscal

Prin OG 2/2012 s-au completat prevederile CPF cu noi prevederi referitoare la cooperarea administrativa in domeniul fiscal, introducandu-se un nou titlu, Titlul VII^1, ce cuprinde articolele 109^5 – 109^29.

Potrivit acestor noi prevederi, România cooperează cu celelalte state membre în vederea realizării unui schimb de informații care este în mod previzibil relevant pentru administrarea şi aplicarea legilor interne ale statelor membre în privința taxelor şi impozitelor.

Sfera de aplicare

Noile prevederi privind cooperarea administrative in domeniul fiscal, se aplică tuturor tipurilor de taxe şi impozite percepute în cadrul teritoriilor unde tratatele Uniunii Europene sunt aplicabile în temeiul art. 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană, de către stat, unitățile administrativ‐teritoriale ori subdiviziunile administrativ‐teritoriale ale municipiilor, ori în numele acestora, cu exceptia:

  • a) taxei pe valoarea adăugată, taxelor vamale şi accizelor, care fac obiectul unei alte legislații a Uniunii Europene privind cooperarea administrativă dintre statele membre;
  • b) contribuțiilor obligatorii la sistemul de securitate socială plătibile statului sau instituțiilor de securitate socială de drept public.
1
Feb 2012

Modificarea Codului de Procedura Fiscala privind reglementarea procedurii amiabile pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri

Prin O.G. nr. 2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 30.01.2012, au fost introduse in Codul de procedura fiscala prevederi privind procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri,

Astfel, s-a introdus un nou titlu, Titlul VI^1, prin care se reglementeaza o procedura amiabila în cazul convențiilor de evitare/eliminare a dublei impuneri:

- În baza prevederilor convenției sau acordului de evitare a dublei impuneri, contribuabilul rezident în România care consideră că impozitarea în celălalt stat contractant nu este conformă cu prevederile convenției sau acordului respectiv, poate solicita Agenției Naționale de Administrare Fiscală inițierea procedurii amiabile, ANAF putand realiza procedura amiabilă şi în cazul în care autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenție sau acord de evitare a dublei impuneri îi solicită acest lucru.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf