Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 88 din 8 aprilie 2009

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:

"2^1. La articolul 8, litera g^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

<<g^1) puterile conferite administratorilor şi, după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;>>.

2^2. La articolul 8, litera i^1) se abrogă."

2. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:

"16^1. La articolul 134, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

<<(4) Preţul plătit de societate pentru acţiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat în conformitate cu dispoziţiile art. 38 şi 39, la cererea consiliului de administraţie, respectiv a directoratului.>>"

3. La articolul I, după punctul 26 se introduc două noi puncte, punctele 26^1şi 26^2, cu următorul cuprins:

"26^1. La articolul 153^8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

<<(2) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor se pot stabili condiţii specifice de profesionalism şi independenţă pentru membrii consiliului de supraveghere. În aprecierea independenţei unui membru al consiliului de supraveghere vor fi avute în vedere criteriile prevăzute la art. 138^2 alin. (2).>>

26^2. La articolul 153^10, alineatul (4) se abrogă."

4. La articolul I, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins:

"35^1. La articolul 161 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

<<c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de membru al consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere şi al directoratului, în temeiul art. 73^1;>>."

5. La articolul I punctul 38, alineatul (3) al articolului 166 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Dispoziţiile art. 73 şi 153^16 se aplică şi cenzorilor."

6. La articolul I, punctul 45 se abrogă.

7. La articolul I, după punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 45^1, cu următorul cuprins:

"45^1. La articolul 197, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

<<(4) Dispoziţiile privitoare la administrarea societăţilor pe acţiuni nu sunt aplicabile societăţilor cu răspundere limitată, indiferent dacă sunt sau nu supuse obligaţiei de auditare.>>"

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
 
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf