Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul VII modificari din 28 Noiembrie 2006

Lichidarea societatilor comerciale

  • Titlul VII
  • 28 Noiembrie 2006
Art. 252^1

Introduce:

ART. 1

176. După articolul 252 se introduce un nou articol, articolul 252^1, cu următorul cuprins:

"ART. 252^1

(1) În cazul în care un asociat răspunde nelimitat pentru obligaţiile societăţii pe durata funcţionării acesteia, răspunderea sa pentru aceste obligaţii va fi nelimitată şi în faza lichidării societăţii.

(2) În cazul în care, pe durata funcţionării societăţii, un asociat răspunde pentru obligaţiile acesteia în limitele aportului la capitalul social, răspunderea sa va fi limitată la acest aport şi în situaţia lichidării societăţii.

(3) Asociatul care, în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al răspunderii sale şi de personalitatea juridică distinctă a societăţii răspunde nelimitat pentru obligaţiile neachitate ale acesteia.

(4) Răspunderea asociatului devine nelimitată în condiţiile alin. (3), în special atunci când acesta dispune de bunurile societăţii ca şi cum ar fi bunurile sale proprii sau dacă diminuează activul societăţii în beneficiul personal sau al unor terţi, cunoscând sau trebuind să cunoască faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să îşi execute obligaţiile."

Art. 253

Modifica:

ART. 1

177. La articolul 253, alineatele (2) - (5) vor avea următorul cuprins:

"(2) Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii, respectiv membrii directoratului.

(3) Lichidatorii sunt datori, îndată după preluarea funcţiei, ca împreună cu directorii şi administratorii, respectiv cu membrii directoratului societăţii, să facă un inventar şi să încheie un bilanţ, care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii, şi să le semneze.

(4) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze patrimoniul societăţii, registrele ce li s-au încredinţat de administratori, respectiv de membrii directoratului, şi actele societăţii. De asemenea, aceştia vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei lor.

(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. În cazul societăţilor pe acţiuni organizate potrivit sistemului dualist, lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul consiliului de supraveghere."

Art. 255

Modifica:

ART. 1

178. La articolul 255, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) În lipsa unor dispoziţii speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să constituie ipoteci asupra bunurilor societăţii, dacă nu sunt autorizaţi de instanţă."

Art. 263

Introduce:

ART. 1

179. La articolul 263, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:

"(1^1) Situaţia financiară semnată de către lichidatori se înaintează spre a fi înregistrată şi publicată pe pagina de internet a oficiului registrului comerţului.

(1^2) Dispoziţiile art. 185 alin. (3) se aplică în mod corespunzător."

Art. 264

Modifica:

ART. 1

180. La articolul 264, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul în care majoritatea nu a fost obţinută, numirea se face de tribunal, la cererea oricăruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociaţi, cu citarea societăţii şi a celor care au cerut-o. Împotriva sentinţei tribunalului se poate declara numai recurs, în termen de 15 zile de la pronunţare."

Art. 265

Modifica:

ART. 1

81. La articolul 265, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"ART. 265

(1) Administratorii, respectiv membrii directoratului, vor prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situaţie financiară aprobată până la începerea lichidării."

Art. 266

Modifica:

ART. 1

182. La articolul 266, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"ART. 266

(1) În cazul în care unul sau mai mulţi administratori, respectiv membri ai directoratului, sunt numiţi lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, se va depune la oficiul registrului comerţului şi se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, împreună cu bilanţul final de lichidare."

Art. 270^1

Introduce:

ART. 1

183. După articolul 270 se introduc două noi articole, articolele 270^1 şi 270^2, cu următorul cuprins:

"ART. 270^1

În cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei. În condiţiile legislaţiei insolvenţei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolvenţei faţă de societatea aflată în curs de lichidare.

[...] "
Art. 270^2

Introduce:

ART. 1

183. După articolul 270 se introduc două noi articole, articolele 270^1 şi 270^2, cu următorul cuprins:

" [...]

ART. 270^2

Constatând îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea insolvenţei, judecătorul-sindic va dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf