Legea Societatilor - Titlul VII^1 modificari din 30 Aprilie 2008

Societatea europeana

  • Titlul VII^1
  • 30 Aprilie 2008
Art. 270^2a

Introduce:

ART.1

12. După articolul 270^2, se introduce un nou titlu, titlul VII^1, denumit "Societatea europeană", cuprinzând articolele 270^2a) - 270^2e), cu următorul cuprins:

ART. 270^2a)

Societăţilor europene cu sediul în România le sunt aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene, cele ale prezentului capitol, precum şi cele privitoare la societăţile pe acţiuni, în măsura compatibilităţii lor cu dispoziţiile regulamentului comunitar.
[...] "

Art. 270^2b

Introduce:

ART.1

12. După articolul 270^2, se introduce un nou titlu, titlul VII^1, denumit "Societatea europeană", cuprinzând articolele 270^2a) - 270^2e), cu următorul cuprins:
[...]

ART. 270^2b)

(1) Societăţile europene cu sediul social în România au personalitate juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului.

(2) O societate europeană nu poate fi înmatriculată în registrul comerţului decât după încheierea unui acord privind implicarea angajaţilor în activitatea societăţii, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 187/2007.

(3) În termen de 30 de zile de la înregistrare, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene un anunţ privind înmatricularea societăţii. Anunţul va cuprinde informaţiile prevăzute de art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.
[...] "

Art. 270^2c

Introduce:

ART.1

12. După articolul 270^2, se introduce un nou titlu, titlul VII^1, denumit "Societatea europeană", cuprinzând articolele 270^2a) - 270^2e), cu următorul cuprins:
[...]

ART. 270^2c)

(1) Orice societate europeană înmatriculată în România îşi poate transfera sediul social într-un alt stat membru.

(2) Proiectul de transfer, vizat de judecătorul-delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei şedinţei în care adunarea generală extraordinară urmează a hotărî asupra transferului.

(3) Hotărârea adunării generale privind transferul sediului social al societăţii europene într-un alt stat membru se adoptă în condiţiile art. 115 alin. (2). În cazul în care acţionarii reprezentând majoritatea capitalului social sunt prezenţi sau reprezentanţi, decizia poate fi adoptată cu majoritate simplă.
[...] "

Art. 270^2d

Introduce:

ART.1

12. După articolul 270^2, se introduce un nou titlu, titlul VII^1, denumit "Societatea europeană", cuprinzând articolele 270^2a) - 270^2e), cu următorul cuprins:
[...]

ART. 270^2d)

(1) Creditorii societăţilor europene ale căror creanţe sunt anterioare datei publicării proiectului de transfer şi care nu sunt scadente la data publicării pot face opoziţie în condiţiile art. 62.

(2) Opoziţia prevăzută la alin. (1) suspendă executarea operaţiunii până la data la care hotărârea judecătorească devine irevocabilă, în afară de cazul în care societatea debitoare face dovada plăţii datoriilor sau oferă garanţii acceptate de creditori ori încheie cu aceştia un acord pentru plata datoriilor.
[...] "

Art. 270^2e

Introduce:

ART.1

12. După articolul 270^2, se introduce un nou titlu, titlul VII^1, denumit "Societatea europeană", cuprinzând articolele 270^2a) - 270^2e), cu următorul cuprins:
[...]

ART. 270^2e)

(1) Acţionarii care nu au votat în favoarea hotărârii adunării generale prin care a fost aprobat transferul sediului într-un alt stat membru au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către societate.

(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii adunării generale.

(3) Acţionarii vor depune la sediul societăţii, alături de declaraţia scrisă de retragere, acţiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acţionar.

(4) Preţul plătit de societate pentru acţiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul-delegat, în conformitate cu dispoziţiile art. 38 şi 39. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

(5) Judecătorul-delegat, ulterior verificării legalităţii transferului, pronunţă o încheiere ce atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 3 - 5 din prezenta lege şi a celor prevăzute de art. 8 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.

(6) Ulterior radierii societăţii europene transferate, oficiul registrului comerţului va comunica Jurnalului Uniunii Europene, pe cheltuiala societăţii, un anunţ privind radierea societăţii din registrul comerţului din România ca urmare a transferului sediului acestuia într-un alt stat membru."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf