Legea Societatilor - Titlul V modificari din 2 Martie 2012

Excluderea si retragerea asociatilor

  • Titlul V
  • 2 Martie 2012
Art. 226

Introduce:

4. La articolul 226 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:

"a^1) în cazurile prevăzute la art. 134;".

5. La articolul 226, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

"(1^1) Dreptul de retragere poate fi exercitat, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dispoziţiile art. 134 alin. (2^1) se aplică în mod corespunzător."

Modifica:

6. La articolul 226, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau, în caz de neînţelegere, de tribunal. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf