Legea Societatilor - Titlul IV modificari din 29 Iunie 2007

Modificarea actului constitutiv

  • Titlul IV
  • 29 Iunie 2007
Art. 204

Modifica:

ART. 1

47. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 204 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"ART. 204

(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a Consiliului de administraţie, respectiv directoratului, adoptată în temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti, în condiţiile art. 223 alin. (3) şi ale art. 226 alin. (2).

[...]

(4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, vor depune la registrul comerţului actul modificator şi textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului-delegat, cu excepţia situaţiilor stipulate la art. 223 alin. (3) şi la art. 226 alin. (2), atunci când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii irevocabile de excludere sau de retragere."

Abroga:

ART. 1

48. Alineatul (8) al articolului 204 se abrogă.

Art. 211
Abroga:
ART. 1

49. Articolul 211 se abrogă.

Art. 212

Modifica:

ART. 1

50. Partea dispozitivă a alineatului (2) al articolului 212 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) În caz de subscripţie publică, prospectul de emisiune, purtând semnăturile autentice a 2 dintre membrii consiliului de administraţie, respectiv dintre membrii directoratului, va fi depus la registrul comerţului pentru îndeplinirea formalităţilor prevăzute la art. 18 şi va cuprinde:".

Art. 214

Modifica:

ART. 1

51. Articolul 214 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 214

În caz de majorare a capitalului social prin ofertă publică, administratorii, respectiv membrii directoratului, sunt solidar răspunzători pentru exactitatea celor arătate în prospectul de emisiune, în publicaţiile făcute de societate sau în cererile adresate oficiului registrului comerţului, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind piaţa de capital."

Art. 216

Modifica:

ART. 1

52. Alineatul (2) al articolului 216 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Exercitarea dreptului de preferinţă se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală sau de consiliul de administraţie, respectiv directorat, în condiţiile art. 220^1 alin. (4), dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situaţiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinţă nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale, respectiv a deciziei consiliului de administraţie/directoratului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acţiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului."

Art. 220^1

Modificari:

ART. 1

53. Alineatul (4) al articolului 220^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Prin autorizarea acordată conform alin. (1) - (3), consiliului de administraţie, respectiv directoratului, îi poate fi conferită şi competenţa de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi. Această autorizare se acordă consiliului de administraţie, respectiv directoratului, de către adunarea generală, în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute la art. 217 alin. (3). Decizia consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, cu privire la restrângerea sau ridicarea dreptului de preferinţă se depune la oficiul registrului comerţului, spre menţionare în registrul comerţului şi publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."

Art. 221

Modifica:

ART. 1

54. Articolul 221 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 221

Societatea cu răspundere limitată îşi poate majora capitalul social, în modalităţile şi din sursele prevăzute de art. 210."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf