Legea Societatilor - Titlul IV modificari din 2 Martie 2012

Modificarea actului constitutiv

  • Titlul IV
  • 2 Martie 2012
Art. 215

Introduce:

3. La articolul 215, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

"(1^1) În cazul în care majorarea capitalului social este efectuată pentru realizarea unei fuziuni sau divizări şi pentru efectuarea, dacă este cazul, a plăţilor în numerar către acţionarii/asociaţii societăţii comerciale absorbite sau divizate, nu este necesară întocmirea raportului prevăzut la alin. (1), dacă proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinării unui expert independent potrivit dispoziţiilor art. 243^3 alin. (1) - (4)."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf