Legea Societatilor - Titlul III modificari din 30 Aprilie 2008

Functionarea societatilor comerciale

  • Titlul III
  • 30 Aprilie 2008
Art. 69

Modifica:

ART. 1

1. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 69

Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit."

Art. 70^1

Introduce:

ART. 1

2. După articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 70^1, cu următorul cuprins:

"ART. 70^1

Actele de dispoziţie asupra bunurilor unei societăţi comerciale pot fi încheiate în temeiul puterilor conferite reprezentanţilor legali ai societăţii, după caz, prin lege, actul constitutiv sau hotărârile organelor statutare ale societăţii adoptate în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale actului constitutiv al societăţii, nefiind necesară o procură specială şi în formă autentică în acest scop, chiar dacă actele de dispoziţie trebuie încheiate în formă autentică."

Art. 142

Modifica:

ART. 1

3. La articolul 142 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf