Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul III modificari din 14 Aprilie 2009

Functionarea societatilor comerciale

  • Titlul III
  • 14 Aprilie 2009
Art. 134

Modifica:

"16^1. La articolul 134, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Preţul plătit de societate pentru acţiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat în conformitate cu dispoziţiile art. 38 şi 39, la cererea consiliului de administraţie, respectiv a directoratului."


 

Art. 153^8

Modifica:

26^1. La articolul 153^8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor se pot stabili condiţii specifice de profesionalism şi independenţă pentru membrii consiliului de supraveghere. În aprecierea independenţei unui membru al consiliului de supraveghere vor fi avute în vedere criteriile prevăzute la art. 138^2 alin. (2).

Art. 153^10

Abroga:

26^2. La articolul 153^10, alineatul (4) se abrogă.

Art. 161

Modifica:

35^1. La articolul 161 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

<<c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de membru al consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere şi al directoratului, în temeiul art. 73^1;

Art. 166

Modifica:

5. La articolul I punctul 38, alineatul (3) al articolului 166 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Dispoziţiile art. 73 şi 153^16 se aplică şi cenzorilor."

Art. 197

Introduce:

45^1. La articolul 197, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Dispoziţiile privitoare la administrarea societăţilor pe acţiuni nu sunt aplicabile societăţilor cu răspundere limitată, indiferent dacă sunt sau nu supuse obligaţiei de auditare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf