Modificarile au fost aduse de

Legea Contabilitatii - Capitolul II actualizat in 30 Iulie 1996

Organizarea contabilitatii patrimoniului

Art. 11

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 organizează şi ţin contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul financiar-contabil, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să posede studii economice superioare.

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 organizează şi ţin contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul financiar-contabil, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să posede studii economice superioare.

Prin excepţie, funcţiile respective pot fi îndeplinite şi de persoane cu studii medii care au calificare corespunzătoare în domeniu, cu avizul Ministerului Finanţelor, la solicitarea justificată a ordonatorilor de credite.

(2) Contabilitatea persoanelor prevăzute la art. 1 poate fi organizată şi ţinută şi de persoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Acestea răspund potrivit legii.

(2) Contabilitatea persoanelor prevăzute la art. 1 poate fi organizată şi ţinută şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil, care răspund potrivit legii.

Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat se atribuie de către comisiile stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului învăţământului, pe baza examenelor organizate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi potrivit legii şi regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului, care urmează să fie modificat în mod corespunzător.

(3) Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, potrivit prevederilor prezentei legi, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care au obligaţia gestionării patrimoniului.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. 1 răspund, împreună cu personalul din subordine, de ţinerea contabilităţii potrivit legii.

(5) În cazurile în care contabilitatea nu se ţine de persoane autorizate, răspunderea revine patronului.

(6) La societăţile comerciale la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte, care nu au personal calificat angajat potrivit legii sau contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finanţelor stabileşte, în funcţie de evoluţia inflaţiei şi de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care există obligaţia de a încheia contracte pentru întocmirea bilanţului contabil numai de către persoane fizice sau juridice autorizate.

(7) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal angajat cu contract de muncă pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea dărilor de seamă contabile privind execuţia bugetară pot încadra personal de specialitate prin încheierea de convenţii civile, plata serviciilor urmând a se face din fondul de salarii prevăzut în bugetele acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale specifice unităţilor respective.

În cazul în care unităţile respective nu pot încadra personal de execuţie în condiţiile alineatului precedent, contabilitatea se poate ţine şi de către societăţi comerciale de expertiză contabilă şi persoane fizice autorizate potrivit legii, pe bază de contracte de prestări de servicii. Încheierea contractelor se face pe bază de licitaţii pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii, organizate în conformitate cu reglementările legale. Plata serviciilor respective se face din credite bugetare cu această destinaţie şi numai în limita cheltuielilor de personal care ar trebui efectuate de unitate în condiţiile în care aceasta ar avea angajat personal de specialitate cu contract de muncă.

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 organizează şi ţin contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul financiar-contabil, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să posede studii economice superioare.

Prin excepţie, funcţiile respective pot fi îndeplinite şi de persoane cu studii medii care au calificare corespunzătoare în domeniu, cu avizul Ministerului Finanţelor, la solicitarea justificată a ordonatorilor de credite.

(2) Contabilitatea persoanelor prevăzute la art. 1 poate fi organizată şi ţinută şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil, care răspund potrivit legii.

Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat se atribuie de către comisiile stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului învăţământului, pe baza examenelor organizate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi potrivit legii şi regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului, care urmează să fie modificat în mod corespunzător.

(3) Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, potrivit prevederilor prezentei legi, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care au obligaţia gestionării patrimoniului.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. 1 răspund, împreună cu personalul din subordine, de ţinerea contabilităţii potrivit legii.

(5) În cazurile în care contabilitatea nu se ţine de persoane autorizate, răspunderea revine patronului.

(6) La societăţile comerciale la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte, care nu au personal calificat angajat potrivit legii sau contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finanţelor stabileşte, în funcţie de evoluţia inflaţiei şi de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care există obligaţia de a încheia contracte pentru întocmirea bilanţului contabil numai de către persoane fizice sau juridice autorizate.

(7) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal angajat cu contract de muncă pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea dărilor de seamă contabile privind execuţia bugetară pot încadra personal de specialitate prin încheierea de convenţii civile, plata serviciilor urmând a se face din fondul de salarii prevăzut în bugetele acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale specifice unităţilor respective.

În cazul în care unităţile respective nu pot încadra personal de execuţie în condiţiile alineatului precedent, contabilitatea se poate ţine şi de către societăţi comerciale de expertiză contabilă şi persoane fizice autorizate potrivit legii, pe bază de contracte de prestări de servicii. Încheierea contractelor se face pe bază de licitaţii pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii, organizate în conformitate cu reglementările legale. Plata serviciilor respective se face din credite bugetare cu această destinaţie şi numai în limita cheltuielilor de personal care ar trebui efectuate de unitate în condiţiile în care aceasta ar avea angajat personal de specialitate cu contract de muncă.

Art. 12

(1) Obiectul contabilităţii patrimoniului îl constituie reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, inclusiv solul, bogăţiile naturale, zăcămintele şi alte bunuri cu potenţial economic, disponibilităţile băneşti, titlurile de valoare, drepturile şi obligaţiile persoanelor prevăzute la art. 1, precum şi mişcările şi modificările intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile şi rezultatele obţinute de acestea.

(2) Deţinerea de valori materiale şi băneşti sub orice formă şi cu orice titlu, a oricăror drepturi şi obligaţii patrimoniale, precum şi efectuarea de operaţiuni patrimoniale fără înregistrarea lor în contabilitate sînt interzise.

Art. 13

(1) Contabilitatea mijloacelor fixe se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă.

(2) Contabilitatea valorilor materiale se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric.

Art. 14

Valoarea acţiunilor emise sau a altor titluri, precum şi vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate.

Art. 15

Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Art. 16

Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor.

Art. 17

Contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare şi extrabugetare asigură atît evidenţa plăţilor de casă, cît şi a cheltuielilor efective, pe structura clasificaţiei bugetare.

Art. 18

Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor.

Art. 19

(1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte lunar.

(2) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, potrivit legii.

Legenda:
- Articol/norma modificat(a)  
- Articol data precedenta
Legenda

Text vechi - paragraf vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta;

Text modificat - textul ce inlocuieste paragraful vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine;

Text nou introdus. Exemplu:

(1^1) Īn perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaza profitul obtinut de persoanele juridice straine.

Text abrogat. Exemplu:

Acciza este exigibila īn momentul eliberarii pentru consum sau cānd se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf