Legea Contabilitatii - Capitolul I modificari din 11 Decembrie 2014

Dispozitii generale

  • Capitolul I
  • 11 Decembrie 2014
Art. 1

Modifica:

1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepţia situaţiei în care în legislaţia fiscală se prevede altfel.

Art. 4

Modifica:

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Normele şi reglementările contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaborează şi se emit de instituţiile cu atribuţii în acest sens, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, după cum urmează:

a) de către Banca Naţională a României, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;

b) de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie.

Art. 5

Abroga:

3. La articolul 5, alineatele (1^1) - (1^4) se abrogă.

Art. 9

Modifica:

4. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Societăţile-mamă, definite astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăţi, întocmesc şi prezintă şi situaţii financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf