Codul Rutier - Capitolul VII modificari din 29 Iunie 2007

Raspunderea contraventionala

  • Capitolul VII
  • 29 Iunie 2007
Art. 95

Abroga alin. (3)

32. Alineatul (3) al articolului 95 se abrogă.

Art. 96

Abroga alin. (2), lit. f)

33. La articolul 96 alineatul (2), litera f) se abrogă.

Modifica alin. (4)

34. Alineatul (4) al articolului 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere din judeţul sau municipiul Bucureşti care îl are în evidenţă pe titularul permisului de conducere."

Art. 97

Modifica partea introductivă a alin. (1) şi alin. (2), (3) şi (6)

35. Partea introductivă a alineatului (1) şi alineatele (2), (3) şi (6) ale articolului 97 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"ART. 97

(1) În cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:

..........................................................................

(2) Reţinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie.

(3) Perioada în care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se consideră suspendare, conform dispoziţiilor art. 96 alin. (2) lit. b).

..........................................................................

(6) Procedura aplicării măsurilor tehnico-administrative se stabileşte prin regulament."

Introduce alin. (1), lit. d)

36. La articolul 97 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"d) ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar."

Art. 99

Modifica alin. (1), pct. 8 si 9

37. La articolul 99 alineatul (1), punctele 8 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"8. nerespectarea obligaţiei pasagerilor aflaţi într-un autovehicul de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranţă omologate;

9. nerespectarea obligaţiei de către persoana transportată pe motocicletă sau pe moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecţie omologată;".

Art. 100

Modifica alin. (1), pct. 4

38. La articolul 100 alineatul (1), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"4. neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;".

Modifica alin. (4), lit. g)

39. La articolul 100 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"g) neprezentarea la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2)."

Art. 101

Abroga alin. (1), pct. 2

40. La articolul 101 alineatul (1), punctul 2 se abrogă.

Introduce alin. (1), pct. 18

41. La articolul 101 alineatul (1), după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 18, cu următorul cuprins:

"18. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2)."

Art. 102

Abroga alin. (1), pct. 2, 13, 30 si alin. (3), lit. d)

42. La articolul 102, punctele 2, 13 şi 30 ale alineatului (1), precum şi litera d) a alineatului (3) se abrogă.

Art. 103

Introduce alin. (1), lit. c)

43. La articolul 103 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, dacă pentru regula de circulaţie încălcată prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce."

Introduce alin. (1^1)

44. După alineatul (1) al articolului 103 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

"(1^1) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se dispune de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta."

Modifica alin. (3)

45. Alineatul (6) al articolului 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa sau, după caz, rezidenţa normală, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere."

Art. 104

Modifica cuprins

46. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 104

La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, dar nu mai puţin de 30 de zile, în condiţiile prevăzute în regulament."

Art. 106

Modifica cuprins

47. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 106

(1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul şi tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, după cum urmează:

a) când permisul de conducere i-a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

b) când fapta a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. 91 din Codul penal;

c) când a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conform art. 104.

(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeşte cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), sau nu se prezintă la serviciul poliţiei rutiere pentru susţinerea verificării cunoaşterii regulilor de circulaţie."

Art. 108

Modifica alin. (1), lit. a), pct. 8 si 9

48. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctele 8 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"8. oprirea neregulamentară;

9. folosirea incorectă a luminilor de drum faţă de autovehiculul care circulă în faţa sa, în aceeaşi direcţie de mers."

Introduce alin. (1), lit. b), pct. 7 si 8

49. La articolul 108 alineatul (1) litera b), după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 şi 8, cu următorul cuprins:

"7. staţionarea neregulamentară;

8. folosirea luminilor de ceaţă în alte condiţii decât pe timp de ceaţă;".

Modifica alin. (1), lit. c), pct. 2

50. La articolul 108 alineatul (1) litera c), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"2. refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului;".

Modifica alin. (1), lit. d), pct. 4

51. La articolul 108 alineatul (1) litera d), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;".

Art. 109

Modifica alin. (8)

52. Alineatul (8) al articolului 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(8) Amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se achită în condiţiile legii şi se fac venit integral la bugetele locale."

Art. 111

Modifica alin. (3) - (6)

53. Alineatele (3), (4), (5) şi (6) ale articolului 111 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi art. 102 alin. (3) lit. a) - c), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră dacă autorul accidentului a încălcat o regulă de circulaţie, eliberându-se dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, în condiţiile stabilite în regulament.

(5) În situaţiile prevăzute la art. 85 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) şi la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. e), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.

(6) Prelungirea dreptului de circulaţie, atunci când dovada înlocuitoare eliberată în condiţiile alin. (4) prevede acest drept, se poate dispune, cu câte 30 de zile, de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale ori la propunerea instanţei de judecată care soluţionează cauza penală ori plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale ori scoaterii de sub urmărire penală sau, după caz, până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti."

Art. 113

Abroga alin. (1), lit. b) si d)

54. La articolul 113 alineatul (1), literele b) şi d) se abrogă.

Introduce alin. (1^1) si (1^2)

55. După alineatul (1) al articolului 113 se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:

"(1^1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.

(1^2) În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1^1), Inspectoratul General al Poliţiei Române comunică sancţiunea aplicată autorităţii străine care a eliberat documentul."

Art. 114

Introduce alin. (1), lit. f)

56. La articolul 114 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"f) permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf