Codul Rutier - Capitolul V modificari din 20 Septembrie 2006

Reguli de circulatie

  • Capitolul V
  • 20 Septembrie 2006
Art. 40

Modifica alin. (3)

16. Alineatul (3) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

"(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării şi Serviciului Român de Informaţii."

Art. 66

Modifica alin. (2)

17. Alineatul (2) al articolului 66 va avea următorul cuprins:

"(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică conducătorilor de autovehicule aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării şi Serviciului Român de Informaţii."

Art. 79

Modifica alin. (2)

18. Alineatul (2) al articolului 79 va avea următorul cuprins:

"(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), conducătorul de vehicul este obligat să se prezinte în termen de 24 de ore la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare şi eliberării autorizaţiei de reparaţie."

Introduce alin. (2^1) - (2^5)

19. După alineatul (2) al articolului 79 se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1) - (2^5), cu următorul cuprins:

"(2^1) Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care se încheie o constatare amiabilă de accident, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) s-au produs pagube materiale a căror despăgubire este asigurată prin poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule;

b) accidentul nu s-a produs ca urmare a săvârşirii faptelor pentru care se reţine permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) şi c), după caz, precum şi a faptei prevăzute la art. 86 alin. (1);

c) cel puţin unul dintre conducătorii vehiculelor implicate în accident şi-a recunoscut vinovăţia în producerea accidentului de circulaţie;

d) conducătorul de vehicul care şi-a recunoscut vinovăţia în producerea accidentului de circulaţie deţine asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule valabilă;

e) cei doi conducători de vehicule implicate în accidentul de circulaţie au completat şi au semnat fără obiecţiuni formularul de constatare amiabilă de accident.

(2^2) Societatea de asigurare verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2^1) lit. a) - e), precum şi corectitudinea întocmirii formularului de constatare amiabilă de accident şi atestă, după caz, validitatea sau nulitatea constatării amiabile de accident.

(2^3) Societăţile de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule sau reprezentanţii acestora, sesizaţi de producerea unui accident de circulaţie în baza formularului de constatare amiabilă de accident, au obligaţia de a anunţa imediat unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum şi de a aduce la cunoştinţa celui implicat obligaţia de a se prezenta la unitatea de poliţie, dacă există indicii cu privire la neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2^1) lit. b).

(2^4) În situaţia prevăzută la alin. (2^3), conducătorul de vehicul implicat în accidentul de circulaţie are obligaţia de a se prezenta la unitatea de poliţie în termen de 24 de ore de la data primirii invitaţiei din partea acesteia, în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului de circulaţie şi eliberării autorizaţiei de reparaţie.

(2^5) Procedura atestării prevăzute la alin. (2^2), precum şi forma, conţinutul şi modul de distribuire a formularului de constatare amiabilă de accident, prevăzut la alin. (2^1) lit. e), se stabilesc prin ordin al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Abroga alin. (3)

20. Alineatul (3) al articolului 79 se abrogă.

Art. 80^1

Articol introdus

21. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu următorul cuprins:

"ART. 80^1

Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia să comunice imediat, la solicitarea poliţiei rutiere, datele înregistrate, conform prevederilor legale, în evidenţele proprii."

Art. 81

Modifica alin. (1)

22. Alineatul (1) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

"ART. 81

(1) În vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a societăţilor de asigurare, autoritatea care are în evidenţă vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau utilizatorii vehiculelor."

Introduce alin. (3)

23. După alineatul (2) al articolului 81 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) La solicitarea poliţiei rutiere, societăţile de asigurare comunică acesteia date referitoare la constatările amiabile de accidente înregistrate în evidenţele acestora."

Art. 82

Modifica alin. (1) - (3) si (6)

24. Alineatele (1) - (3) şi (6) ale articolului 82 vor avea următorul cuprins:

"ART. 82

(1) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internaţională, iar conducătorii lor posedă permis de conducere valabil în condiţiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic European sau a cărui valabilitate este recunoscută în aceste state pe bază de reciprocitate.

(2) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.

(3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat într-un stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la alin. (2), trebuie să posede şi permis de conducere internaţional.

..........................................................................

(6) Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la alin. (2), sunt obligate să poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea."

Art. 83

Modifica alin. (1)

25. Alineatul (1) al articolului 83 va avea următorul cuprins:

"ART. 83

(1) Persoanele care domiciliază în alte state, aflate temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă posedă permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la art. 82 alin. (2), sau a cărui valabilitate este recunoscută pe bază de reciprocitate."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf