Codul Rutier - Capitolul III modificari din 29 Iunie 2007

Conducatorii de vehicule

  • Capitolul III
  • 29 Iunie 2007
Art. 23^1

Articol nou

8. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:

"ART. 23^1

(1) Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni sau care au rezidenţa normală în România pot solicita obţinerea permisului de conducere la autorităţile competente să le examineze.

(2) Pentru scopurile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin rezidenţă normală se înţelege locul unde o persoană locuieşte în mod obişnuit, adică cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic, datorită unor legături personale şi profesionale sau, în cazul persoanelor fără legături profesionale, datorită unor legături strânse între acestea şi locul în care locuiesc."

Art. 24

Modifica alin. (1) si (4) - (6)

9. Alineatele (1), (4), (5) şi (6) ale articolului 24 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"ART. 24

(1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul, reşedinţa ori rezidenţa normală sau, în cazul celor aflaţi la studii în România potrivit art. 23^1 alin. (1), de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ.

..........................................................................

(4) În cazul cetăţenilor străini care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au rezidenţa normală sau care se află la studii în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulaţie internaţională.

(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberării. La schimbarea de către titular a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorării, precum şi la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimbă fără susţinerea unui nou examen, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1)."

Art. 27

Abrogat

10. Articolul 27 se abrogă.

Art. 28

Modifica cuprins

11. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 28

Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se ţine de către poliţia rutieră, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf