Codul Rutier - Capitolul III modificari din 20 Septembrie 2006

Conducatorii de vehicule

  • Capitolul III
  • 20 Septembrie 2006
Art. 21

Modifica cuprins

8. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"ART. 21

(1) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi îndemânarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical.

(2) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare."

Art. 22

Modifica cuprins

9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"ART. 22

(1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul sau tramvai.

(2) Afecţiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii Publice şi se aprobă prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Examinarea medicală se realizează în vederea:

a) aprobării prezentării la examen pentru obţinerea permisului de conducere;

b) obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi tramvaie;

c) verificării periodice, conform reglementărilor în vigoare.

(4) Examinarea medicală se realizează în unităţi de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens, cu obligaţia luării în evidenţă a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul sau tramvai de către medicul de familie. Certificarea stării de sănătate, aşa cum rezultă în urma examinării medicale efectuate în unităţile de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens, poate fi realizată şi de către medicul de familie.

(5) Lista unităţilor de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Medicul de familie, atunci când constată că o persoană din evidenţa sa, care posedă permis de conducere, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii publice emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar în cazul în care s-a stabilit că persoana este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea.

(7) Verificarea medicală se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură.

(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile medico-legale, la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate."

Art. 23

Introduce alin. (3^1) - (3^5)

10. După alineatul (3) al articolului 23 se introduc cinci noi alineate, alineatele (3^1) - (3^5), cu următorul cuprins:

"(3^1) Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere este precedată de o evaluare obligatorie a capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, ale cărei concluzii vor fi incluse în programe de consiliere şi educaţie rutieră a candidaţilor şi în perfecţionarea modalităţilor de instruire a acestora. Evaluarea psihologică este obligatorie în vederea obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi tramvaie.

(3^2) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.

(3^3) Evaluarea psihologică se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în condiţiile legii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3^4) Evaluarea psihologică se realizează în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul instituţiilor abilitate sau de către psihologi cu drept de liberă practică, autorizaţi în condiţiile legii.

(3^5) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate şi a psihologilor cu drept de liberă practică, autorizaţi în condiţiile legii, se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Introduce alin. (4)

11. Alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

"(4) Persoanele care solicită prezentarea la examen pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apte din punct de vedere medical şi să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate de unităţi autorizate, potrivit legii."

Art. 24

Modfica alin. (2)

12. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

"(2) Forma şi conţinutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Art. 27

Abroga alin. (3)

13. Alineatul (3) al articolului 27 se abrogă.

Art. 28

Modifica cuprins

14. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"ART. 28

Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se ţine de către poliţia rutieră pe a cărei rază titularii îşi au domiciliul sau reşedinţa."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf