Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 30 August 2013

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 30 August 2013
Art. 207
Sfera de aplicare

Introduce:

2. La articolul 207, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

l) motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 şi 8408 10.

Art. 208
Nivelul si calculul accizei

Modifica:

3. La articolul 208, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l), accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse pe teritoriul României, importate sau achiziţionate intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

Art. 209
Platitori de accize

Modifica:

4. La articolul 209, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Plătitorii de accize sunt:

a) operatorii economici care produc, achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l);

b) persoanele fizice care achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă produsele prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi l).

..........................................................................

(3) Operatorii economici care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 au obligaţia ca, înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice, şi să respecte următoarele cerinţe:

a) să garanteze plata accizelor în cuantumul şi în condiţiile stabilite în normele metodologice;

b) să ţină evidenţa livrărilor de astfel de produse;

c) să prezinte produsele la cererea organelor de control;

d) să accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de control.

Nu se supun acestor cerinţe antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 lit. d) - e) şi nici operatorii economici care achiziţionează produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l) pentru uzul propriu.

Art. 210
Scutiri

Modifica:

5. La articolul 210, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Beneficiază de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat şi operatorii economici, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l), achiziţionate direct de către aceştia dintr-un stat membru sau din import, care ulterior sunt livrate către un alt stat membru, sunt exportate ori sunt returnate furnizorilor.

Art. 211
Exigibilitatea

Modifica:

6. Articolul 211 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 211

Exigibilitatea

Momentul exigibilităţii accizei intervine:

a) la momentul recepţionării pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l) provenite din achiziţii intracomunitare efectuate de operatori economici;

b) la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l) provenite din operaţiuni de import efectuate de operatori economici;

c) la momentul eliberării pentru consum, în conformitate cu prevederile art. 206^7, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e);

d) la momentul vânzării pe piaţa internă, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. f) - l) provenite din producţia internă;

e) la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi l) provenite din operaţiuni de import efectuate de persoane fizice, respectiv înainte de efectuarea primei înmatriculări în România, în cazul produselor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) provenite din achiziţii intracomunitare efectuate de persoane fizice. În scopul înmatriculării vehiculelor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) se prezintă organelor competente:

1. declaraţia vamală care atestă efectuarea formalităţilor de punere în liberă circulaţie, în cazul vehiculelor din import;

2. certificatul care atestă plata accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar. Modelul şi conţinutul certificatului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

f) la data documentului comercial care atestă achiziţia intracomunitară a produselor prevăzute la art. 207 lit. l) în cazul în care achiziţia intracomunitară este efectuată de o persoană fizică.

Art. 213
Plata accizelor la bugetul de stat

Modifica:

7. Articolul 213 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 213

Plata accizelor la bugetul de stat

(1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 211 lit. a), c), d) şi f), termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care intervine exigibilitatea accizelor.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 211 lit. b) şi e), plata accizelor se face la data exigibilităţii accizelor.

(3) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e), provenite din operaţiuni de import, plata accizelor se face la momentul efectuării formalităţilor vamale de punere în liberă circulaţie.

Art. 214
Declaratiile de accize

Introduce:

8. La articolul 214, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Operatorii economici care achiziţionează produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l) pentru uzul propriu, precum şi persoanele fizice care efectuează achiziţii intracomunitare de produse prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi l) depun o declaraţie de accize la autoritatea competentă până la data prevăzută pentru plata acestor accize, numai atunci când datorează accize. Modelul declaraţiei se reglementează prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf