Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 23 Ianuarie 2013

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 23 Ianuarie 2013
Art. 207
Sfera de aplicare

Introduce lit. d) si e)

69. La articolul 207, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:

"d) berea/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice prevăzută la art. 206^10, la care ponderea gradelor Plato provenite din malţ, cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile este mai mică de 30% din numărul total de grade Plato;

e) băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, prevăzute la art. 206^12, la care ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor, sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mică de 50%."

Art. 208
Nivelul si calculul accizei

Introduce alin. (3)

70. La articolul 208, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Nivelul accizelor pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e) se aplică suplimentar celor prevăzute în anexa nr. 1 de la titlul VII «Accize şi alte taxe speciale»."

Art. 209
Platitori de accize

Modifica cuprins:

71. Articolul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 209

Plătitori de accize

(1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) sunt operatorii economici care produc, achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă astfel de produse.

(2) Plătitorii de accize pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e) sunt antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi, operatorii economici care achiziţionează astfel de produse din teritoriul comunitar ori care importă astfel de produse.

(3) Operatorii economici, alţii decât antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi, care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - e), au obligaţia ca, înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice, şi să respecte următoarele cerinţe:

a) să garanteze plata accizelor în condiţiile stabilite de autoritatea competentă;

b) să ţină contabilitatea livrărilor de produse;

c) să prezinte produsele oricând li se cere aceasta de către organele de control;

d) să accepte orice monitorizare sau verificare a stocului."

Art. 210
Scutiri

Modifica alin. (4)

72. La articolul 210, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Pentru produsele prevăzute la art. 207 retrase de pe piaţă, dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare, accizele plătite se restituie la cererea operatorului economic."

Introduce alin. (5) si (6)

73. La articolul 210, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

"(5) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e), care ulterior sunt exportate ori livrate într-un alt stat membru, accizele plătite se restituie la cererea operatorului economic.

(6) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) - (5) vor fi reglementate prin normele metodologice."

Art. 211
Exigibilitatea

Modifica cuprins:

74. Articolul 211 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 211

Exigibilitatea

Momentul exigibilităţii accizei intervine:

a) pentru produsele provenite din achiziţii intracomunitare, la momentul recepţionării acestora;

b) pentru produsele provenite din operaţiuni de import, la data înregistrării declaraţiei vamale de import;

c) pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e), la momentul eliberării pentru consum, în conformitate cu prevederile art. 206^7."

Art. 213
Plata accizelor la bugetul de stat

Modifica cuprins:

75. Articolul 213 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 213

Plata accizelor la bugetul de stat

(1) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) provenite din teritoriul comunitar, plata accizelor se face în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost recepţionate produsele.

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e), provenite din producţia internă sau din teritoriul comunitar, termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile.

(3) Pentru produsele prevăzute la art. 207 provenite din operaţiuni de import, plata accizelor se face la momentul înregistrării declaraţiei vamale de import."

Art. 221^3
Contraventii si sanctiuni

Introduce alin. (2), lit. n^1)

76. La articolul 221^3 alineatul (2), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:

"n^1) utilizarea alcoolului scutit de la plata accizelor într-un alt scop decât cel pentru care a fost acordată scutirea;".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf