Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 2 August 2013

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 2 August 2013
Art. 206^54
Garantii

Modifica:

17. La articolul 206^54, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) În cazul expeditorului înregistrat, garanţia reprezintă 6% din valoarea accizelor aferente produselor accizabile expediate în regim suspensiv de accize, estimate la nivelul unui an.

Art. 206^69
Conditii de distributie si comercializare

Introduce:

18. La articolul 206^69 alineatul (15), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

c) uleiurile uzate, colectate de la motoare de combustie, transmisii de la motoare, turbine, compresoare etc., de către operatorii economici autorizaţi în acest sens şi care sunt utilizate pentru încălzire.

Art. 207
Sfera de aplicare

Introduce:

19. La articolul 207, după litera e) se introduc şase noi litere, literele f) - k), cu următorul cuprins:

f) bijuterii din aur şi/sau din platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepţia verighetelor;

g) confecţii din blănuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 şi 4303 10 90;

h) iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă;

i) autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3;

j) arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;

k) cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele prevăzute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30.

Art. 208
Nivelul si calculul accizei

Modifica:

20. La articolul 208, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - k), accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse pe teritoriul României, importate sau achiziţionate intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

Art. 209
Platitori de accize

Modifica:

21. La articolul 209, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

ART. 209

(1) Plătitorii de accize pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi lit. f) - k) sunt operatorii economici care produc, achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă astfel de produse.

..........................................................................

(3) Operatorii economici care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 au obligaţia ca, înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice, şi să respecte următoarele cerinţe:

a) să garanteze plata accizelor în cuantumul şi în condiţiile stabilite în normele metodologice;

b) să ţină evidenţa livrărilor de astfel de produse;

c) să prezinte produsele la cererea organelor de control;

d) să accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de control.

Nu se supun acestor cerinţe antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 lit. d) - e).

Art. 210
Scutiri

Modifica:

22. La articolul 210, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - e) retrase de pe piaţă, dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare, accizele plătite se restituie la cererea operatorului economic.

Art. 211
Exigibilitatea

Introduce:

23. La articolul 211, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

d) pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. h) şi i), momentul exigibilităţii accizei intervine la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie în cazul celor din import, respectiv înainte de efectuarea primei înmatriculări în România, în cazul celor produse în România şi al celor achiziţionate intracomunitar. În scopul înmatriculării vehiculelor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) se vor prezenta organelor competente:

1. declaraţia vamală care atestă efectuarea formalităţilor de punere în liberă circulaţie, în cazul vehiculelor din import;

2. certificatul care atestă plata accizelor, în cazul vehiculelor produse în România şi al celor achiziţionate intracomunitar. Modelul şi conţinutul certificatului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf