Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 12 Februarie 2014

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 12 Februarie 2014
Art. 206^2
Sfera de aplicare

Modifica norme metodologice:

9. La punctul 71 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) pentru bere:

A = C x K x R x Q,

unde:

A = cuantumul accizei;

C = numărul de grade Plato;

K = acciza unitară, în funcţie de producţia anuală, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;

R = cursul de schimb leu/euro;

Q = cantitatea în hectolitri de bere sau cantitatea în hectolitri de bază de bere din amestec cu băuturi nealcoolice.

Gradul Plato reprezintă greutatea de zaharuri exprimată în grame, conţinută în 100 g de extract primar. Prin extract primar se înţelege soluţia măsurată la origine la temperatura de 20°/4 °C aferentă berii, respectiv bazei de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice.

Concentraţia zaharometrică exprimată în grade Plato, în funcţie de care se calculează şi se virează la bugetul de stat accizele, este cea înscrisă în specificaţia tehnică elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment de bere. În cazul produselor rezultate prin amestecul de bază de bere cu băuturi nealcoolice concentraţia zaharometrică exprimată în grade Plato în funcţie de care se calculează şi se virează la bugetul de stat accizele este cea aferentă bazei de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice.

Concentraţia zaharometrică exprimată în grade Plato trebuie să fie aceeaşi cu cea înscrisă pe etichetele de comercializare a sortimentelor de bere. În cazul amestecurilor de bere, pe eticheta de comercializare se va menţiona şi concentraţia zaharometrică exprimată în grade Plato aferentă bazei de bere din amestec cu băuturi nealcoolice.

Abaterea admisă pentru concentraţia zaharometrică exprimată în grade Plato între cea înscrisă pe etichetă şi cea determinată în bere, respectiv baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, este de 0,5 grade Plato;

Art. 206^3
Definitii

Modifica norme metodologice:

10. La punctul 72 alineatul (4), literele c) - e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

c) structurile de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, denumite în continuare autoritate vamală centrală sau teritorială, după caz;

d) direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, denumite în continuare autoritate fiscală teritorială;

e) direcţiile regionale vamale sau birourile vamale de interior şi/sau birourile vamale de frontieră, denumite în continuare autoritate vamală teritorială.

Art. 206^14
Alcool etilic

Abroga norme metodologice:

11. La punctul 77, alineatul (4) se abrogă.

Modifica norme metodologice:

12. La punctul 77, alineatele (6) - (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(6) Autoritatea vamală teritorială va ţine o evidenţă a gospodăriilor individuale menţionate la alin. (3) şi (5), în care vor fi înscrise datele de identificare ale acestora, precum şi informaţii privind instalaţiile de producţie deţinute şi cantităţile de produse declarate pe propria răspundere, în termen de 3 zile de la finalizarea procesului de producţie.

(7) Atunci când gospodăria individuală intenţionează să producă ţuică şi rachiuri din recolta proprie, aceasta va notifica în scris intenţia autorităţii vamale teritoriale în raza căreia îşi are domiciliul, menţionând totodată cantitatea şi tipul de materie primă ce urmează a se prelucra, perioada în care instalaţia va funcţiona, precum şi cantitatea de produs estimată a se obţine. În acest caz producătorul trebuie să deţină şi mijloacele legale necesare pentru măsurarea cantităţii şi a concentraţiei alcoolice a produselor obţinute.

(8) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei declarate de funcţionare a instalaţiei de producţie de ţuică şi rachiuri, gospodăria individuală va solicita autorităţii vamale teritoriale calculul accizei datorate. În acest caz acciza devine exigibilă la momentul finalizării procesului de producţie, iar termenul de plată este până la data de 25 a lunii imediat următoare celei în care acciza a devenit exigibilă.

Art. 206^19
Energie electrica

Introduce norme metodologice:

13. La punctul 81, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:

(1^1) Pentru consumul propriu, altul decât cel pentru menţinerea capacităţii de a produce, de a transporta şi de a distribui energie electrică în limitele stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, operatorii economici autorizaţi în domeniul energiei electrice care utilizează energia electrică datorează accize care devin exigibile la momentul consumului, pentru care trebuie să întocmească o autofactură în scopuri de accize.

(1^2) Consumul de energie electrică utilizat pentru menţinerea capacităţii de a produce, de a transporta şi de a distribui energie electrică, care depăşeşte limitele stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, este considerat consum propriu pentru care se aplică prevederile alin. (1^1).

Art. 206^20
Exceptii

Modifica norme metodologice:

14. La punctul 82, alineatul (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(15) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat trebuie să înştiinţeze autoritatea vamală teritorială şi să păstreze produsele în locul de recepţie maximum 24 de ore pentru o posibilă verificare din partea acestei autorităţi în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Introduce norme metodologice:

15. La punctul 82, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (15^1), cu următorul cuprins:

(15^1) Deplasarea şi/sau primirea produselor exceptate de la regimul de accizare spre/de un utilizator final autorizat se supun/supune prevederilor secţiunii a 9-a «Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize» cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal.

Art. 206^21
Reguli generale

Modifica norme metodologice:

16. La punctul 83, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În antrepozitul fiscal de producţie sunt permise primirea şi depozitarea în regim suspensiv de accize a produselor accizabile utilizate ca materie primă în procesul de producţie de produse accizabile şi a produselor accizabile rezultate din activitatea de producţie pentru care a fost autorizat antrepozitul fiscal.

Art. 206^22
Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

Modifica norme metodologice:

17. La punctul 84, alineatele (9) şi (19^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(9) Antrepozitarul propus are obligaţia să obţină încadrarea tarifară a produselor finite, precum şi încadrarea în nomenclatorul codurilor de produse accizabile, efectuate de autoritatea vamală centrală, pentru care prezintă acestei autorităţi:

a) documentaţia tehnică care reglementează caracteristicile fiecărui produs finit - specificaţie tehnică, standard de firmă sau similar;

b) alte documente din care să rezulte toate informaţiile necesare stabilirii clasificării tarifare şi atribuirii codului de produs accizabil, referitoare la caracteristicile produsului finit, natura şi cantitatea materiilor prime utilizate, procesul tehnologic de fabricaţie a produsului finit;

c) o notă întocmită de autoritatea vamală teritorială ca urmare a supravegherii fabricării unui lot din fiecare produs finit din care să rezulte cantităţile de materii prime utilizate, cantităţile de produse finite obţinute şi consumurile de utilităţi. Prezentarea acestei note nu este necesară în cazul operatorilor economici care nu au solicitat funcţionarea în regim de probe tehnologice.

[...]

(19^1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin noţiunea de «produs nou» se înţelege produsul finit accizabil care datorită caracteristicilor şi proprietăţilor fizico-chimice şi organoleptice determină o încadrare într-o nouă categorie de produse în nomenclatorul codurilor de produse accizabile ale antrepozitului fiscal, faţă de cele deţinute.

Art. 206^28
Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei

Modifica norme metodologice:

18. La punctul 88, alineatele (8) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(8) Antrepozitarii autorizaţi a căror autorizaţie a fost revocată sau anulată pot să valorifice produsele accizabile înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai după notificarea autorităţii vamale teritoriale cu privire la virarea accizelor datorate bugetului de stat, după caz.

[...]

(10) În cazul revocării autorizaţiei, o nouă autorizaţie poate fi emisă de autoritatea competentă numai după o perioadă de cel puţin 6 luni de la data revocării, respectiv de la data la care decizia de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efecte conform art. 206^28 alin. (7) din Codul fiscal. În situaţia în care antrepozitarul autorizat contestă decizia de revocare la Comisie sau la instanţa de judecată, la calculul termenului de 6 luni se au în vedere perioadele în care decizia de revocare a produs efecte.

Introduce norme metodologice:

19. La punctul 88, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (9^1) şi (9^2), cu următorul cuprins:

(9^1) În cazul suspendării sau în cazul revocării autorizaţiei de antrepozit fiscal, după data la care aceasta produce efecte, deplasarea produselor accizabile, materii prime sau semifabricate, înregistrate în stoc se efectuează sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale, către alte antrepozite fiscale de producţie în vederea procesării.

(9^2) În situaţia prevăzută la alin. (9^1), produsele accizabile sunt însoţite de un document comercial care conţine aceleaşi informaţii ca exemplarul pe suport hârtie al documentului administrativ electronic, al cărui model este prezentat în anexa nr. 40.1, mai puţin codul de referinţă administrativ unic. Documentul comercial se certifică atât de autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi desfăşoară activitatea antrepozitarul autorizat destinatar, cât şi de autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi desfăşoară activitatea expeditorul.

Art. 206^30
Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize

Modifica norme metodologice:

20. La punctul 90 subpunctul 90.2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

90.2. (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, locul de livrare directă reprezintă locul unde pot fi primite produse accizabile, cu excepţia tutunului prelucrat, în regim suspensiv de accize de la un antrepozit fiscal sau de la un expeditor înregistrat cu condiţia ca acest loc să fie indicat de destinatar, respectiv antrepozitarul autorizat sau de destinatarul înregistrat prevăzut la pct. 89.

Art. 206^45
Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite

Modifica norme metodologice:

21. La punctul 101 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) să înştiinţeze autoritatea vamală teritorială în raza căreia au fost primite produsele accizabile şi să păstreze produsele în locul de recepţie cel puţin 24 de ore pentru a permite acestei autorităţi să se asigure că produsele au fost efectiv primite şi că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite. După expirarea termenului de 24 de ore, operatorul economic poate proceda la recepţia produselor accizabile primite.

Art. 206^54
Garantii

Modifica norme metodologice:

22. La punctul 108, alineatul (8^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(8^2) Antrepozitarii autorizaţi care produc mai multe categorii de produse accizabile, au obligaţia de a constitui garanţia corespunzătoare acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevăzut cuantumul cel mai mare potrivit alin. (8^1).

Introduce norme metodologice:

23. La punctul 108, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:

(9^1) În cazul expeditorului înregistrat, pentru produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele prevăzute la art. 206^16 alin. (3) din Codul fiscal, nivelul garanţiei se determină pe baza nivelului accizelor aferent motorinei.

Art. 206^58
Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

Modifica norme metodologice:

24. La punctul 111, alineatele (40) şi (41) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(40) În toate situaţiile de scutire directă, livrarea produselor se face la preţuri fără accize, iar deplasarea şi primirea produselor accizabile spre/de un utilizator final autorizat se supun prevederilor secţiunii a 9-a «Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize», cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal.

(41) La sosirea produsului operatorul economic utilizator trebuie să înştiinţeze autoritatea vamală teritorială şi să păstreze produsele în locul de recepţie maximum 24 de ore pentru o posibilă verificare din partea acestei autorităţi, în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. După expirarea termenului de 24 de ore utilizatorul final autorizat poate proceda la recepţia produselor accizabile primite.

Art. 206^60
Scutiri pentru produse energetice si energie electrica

Modifica norme metodologice:

25. La punctul 113 subpunctul 113.2, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(16) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat trebuie să înştiinţeze autoritatea vamală teritorială şi să păstreze produsele în locul de recepţie maximum 24 de ore pentru o posibilă verificare din partea acestei autorităţi, în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. După expirarea termenului de 24 de ore utilizatorul final autorizat poate proceda la recepţia produselor energetice primite.

Introduce norme metodologice:

26. La punctul 113 subpunctul 113.2, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu următorul cuprins:

(16^1) În toate situaţiile de scutire directă livrarea produselor se face la preţuri fără accize, iar deplasarea şi primirea produselor accizabile spre/de un utilizator final autorizat se supun prevederilor secţiunii a 9-a «Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize», cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal.

Modifica norme metodologice:

27. La punctul 113 subpunctul 113.7, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(12) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat trebuie să înştiinţeze autoritatea vamală teritorială şi să păstreze produsele în locul de recepţie maximum 24 de ore pentru o posibilă verificare din partea acestei autorităţi, în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. După expirarea termenului de 24 de ore, utilizatorul final autorizat poate proceda la recepţia produselor energetice primite.

Introduce norme metodologice:

28. La punctul 113 subpunctul 113.7, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:

(12^1) În toate situaţiile de scutire directă livrarea produselor se face la preţuri fără accize, iar deplasarea şi primirea produselor accizabile spre/de un utilizator final autorizat se supun prevederilor secţiunii a 9-a «Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize», cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal.

 

29. La punctul 113 subpunctul 113.11, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (9) - (11), cu următorul cuprins:

(9) În situaţiile de acordare a scutirii directe pentru gazul natural sau pentru energia electrică, utilizate în scopurile scutite de la plata accizelor, utilizatorii notifică acest fapt la autoritatea vamală teritorială. După notificare, utilizatorul transmite furnizorului de astfel de produse o copie de pe notificare cu numărul de înregistrare la autoritatea vamală teritorială. Transmiterea notificării nu este necesară atunci când produsele respective provin din achiziţii intracomunitare proprii sau din operaţiuni proprii de import.

(10) Notificarea prevăzută la alin. (9) cuprinde informaţii privind activitatea desfăşurată de utilizator şi cantitatea de gaz natural sau energie electrică solicitată în regim de scutire de la plata accizelor.

(11) Nerespectarea prevederilor alin. (9) şi (10) atrage plata accizelor calculate pe baza cotei accizei prevăzute pentru gaz natural sau energie electrică utilizate în scop comercial.

Art. 206^61
Reguli generale

Introduce norme metodologice:

30. La punctul 114, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

h) cidru de mere şi de pere cu codurile NC 2206 00 51 şi NC 2206 00 81 şi hidromel cu codurile NC 2206 00 59 şi NC 2206 00 89 obţinut prin fermentarea unei soluţii de miere în apă.

Art. 206^63
Proceduri de marcare

Introduce norme metodologice:

31. La punctul 116, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:

(8^1) În cazul produselor din tutun prelucrat, altele decât ţigaretele, un timbru aplicat pe pachete din carton sau celofanate ori cutii din diferite materiale - carton, lemn, plastic, metal - se consideră a fi deteriorat ca urmare a lipirii pe ambalaj devenind impropriu utilizării ulterioare datorită modificărilor survenite.

Art. 208
Nivelul si calculul accizei

Modifica norme metodologice:

1. La punctul 30^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) În scopul determinării categoriei valorice în care se încadrează produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 7, 9 şi 10 din anexa nr. 2 de la titlul VII din Codul fiscal, provenite din producţia internă, din achiziţii intracomunitare sau din import, al căror preţ de vânzare este exprimat în altă monedă decât euro, conversia în euro se realizează potrivit prevederilor art. 218 din Codul fiscal.

Abroga norme metodologice:

2. La punctul 30^1, alineatul (2) se abrogă.

Introduce norme metodologice:

3. La punctul 30^1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

(5) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. g), j) şi k) provenite din producţia internă, valoarea unitară înscrisă în anexa nr. 2 de la titlul VII din Codul fiscal, reprezentând baza de impozitare pentru calculul accizei, este preţul de livrare al furnizorului. Elementele pe baza cărora se stabileşte preţul de livrare sunt cele prevăzute la art. 137 din Codul fiscal, cu excepţia accizei care urmează a fi percepută.

(6) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. g), j) şi k) provenite din achiziţii intracomunitare sau din import, valoarea unitară înscrisă în anexa 2 de la titlul VII din Codul fiscal, reprezentând baza de impozitare pentru calculul accizei, se determină potrivit prevederilor art. 138^1, respectiv art. 139 din Codul fiscal, cu excepţia accizei care urmează a fi percepută.

Art. 209
Platitori de accize

Modifica norme metodologice:

4. La punctul 30^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Operatorul economic, persoană fizică sau juridică autorizată care achiziţionează din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi lit. f) - l) din Codul fiscal, trebuie să se autorizeze pentru achiziţii intracomunitare de astfel de produse la autoritatea vamală teritorială.

Art. 210
Scutiri

Modifica norme metodologice:

5. La punctul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Beneficiază la cerere de regimul de restituire şi operatorii economici, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l) din Codul fiscal achiziţionate direct de către aceştia dintr-un stat membru sau din import, care ulterior sunt exportate, sunt livrate în alt stat membru ori returnate furnizorilor, fără a suporta vreo modificare.

Art. 211
Exigibilitatea

Abroga norme metodologice:

6. Punctul 31^a se abrogă.

Introduce norme metodologice:

7. După punctul 31^a se introduce un nou punct, punctul 31^b, cu următorul cuprins:

31^b. Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi f) - l) din Codul fiscal livrate în baza unui contract de consignaţie, exigibilitatea accizelor la consignant intervine la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi. Contractul de consignaţie reprezintă un contract prin care consignantul se angajează să livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta din urmă să găsească un cumpărător pentru aceste bunuri. Consignatarul acţionează în nume propriu, dar în contul consignantului, când livrează bunurile către cumpărători.

Art. 218
Conversia in lei a sumelor exprimate in euro

Modifica norme metodologice:

8. Punctul 32^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Codul fiscal:

Conversia în lei a sumelor exprimate în euro

ART. 218

(1) Valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică, până la data de 15 octombrie.

(3) Pentru anul 2014, media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie a anului 2013 prevăzută la alin. (2) este de 104,77%.

Norme metodologice:

32^1. Ministerul Finanţelor Publice comunică pe site-ul său modul de determinare a valorii în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă conform art. 218 din Codul fiscal, cel târziu până la data de 20 octombrie a fiecărui an.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf