Taxa pe Valoare Adaugata - Pagina 3

19
Apr 2013

Procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

Baza legala: aceasta procedura a fost reglementata prin O.A.N.A.F. Nr. 339 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat in M.Of. nr. 203 din 10 aprilie 2013

Sfera de aplicare:

Procedura se aplică pentru:

a) radierea de către organele fiscale competente, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (12) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care:

- au aplicat sistemul TVA la încasare,

- au realizat o cifră de afaceri ce a depăşit plafonul de 2.250.000 lei [...]

19
Apr 2013

Procedura de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

Baza legala: aceasta procedura a fost reglementata prin O.A.N.A.F. Nr. 339 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat in M.Of. nr. 203 din 10 aprilie 2013. [...]

10
Apr 2013

Procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

Prin Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 339 din 28 martie 2013 s-a aprobat Procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor art.156^3 alin.(11) din Codul fiscal.

Procedura se aplică pentru radierea de către organele fiscale competente, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor art.156^3 alin.(12) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care: [...]

10
Apr 2013

Procedura de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

Prin Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 339 din 28 martie 2013 s-a aprobat Procedura de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor art.156^3 alin.(11) din Codul fiscal

Aceasta procedură se aplică pentru:

- înregistrarea de către organele fiscale competente, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România conform art.1251 alin.(2) lit. a) din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal. [...]

28
Ian 2013

Decizia ICCJ 581/2012 privind conditionarea deductibilitatii TVA aferenta serviciilor achizitionate de probarea realitatii si efectivitatii prestarii lor

Prin Decizia nr. 581 din 07.02.2012 pronuntata in dosarul nr. 245/43/2010, ICCJ a statuat conditionarea deductibilitatii taxei pe valoarea adaugata aferenta serviciilor achizitionate de probarea realitatii şi efectivitatii prestării lor, astfel:

Art. 145 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 561/2003 prevede că orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de TVA are dreptul să deducă taxa pe valoare adăugată datorată sau achitată, pentru livrări sau prestări de servicii de către o altă persoană impozabilă, „dacă bunurile şi serviciile achiziţionate sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile.

11
Dec 2012

Aplicarea sistemului TVA la incasare conform prevederilor legale din Codul Fiscal, normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal si OG 15/2012

Prin O.G. nr. 15 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in M.Of. 621 din 29 august 2012, se introduce ca exceptie de la regula generala privind exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata, aplicarea sistemului de tva la incasare, respectiv:

- exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, dar nu mai tarziu de cea de-a 90-a zi calendaristică, de la data emiterii facturii sau de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii [...]

11
Dec 2012

Procedura aplicabila in cazul persoanei impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si care depaseste in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei

1. Se aplică sistemul TVA la încasare până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

2. Se aplică corespunzător prevederile art. 156^3 alin. (12) din Codul fiscal, respectiv:

a) se depune la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care s-a depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, în vederea schimbării sistemului aplicat. [...]

11
Dec 2012

Obligatiile persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare

1. Obligaţii privind livrările/prestările efectuate:

I. Să emită facturi cu TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu menţiunea “TVA la încasare”; [art. 155 alin. (19) lit. p) Cod fiscal]

II. Să declare, în decontul de TVA, TVA-ul colectat aferent livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale (lună/trimestru) în care a încasat contravaloarea integrală sau parţială. [...]

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf