Deducere TVA - investitii fonduri europene

28 Septembrie 2014, Spete

O companie de apa dintr-un municipiu, in calitate de operator in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa, exploateaza, in baza unui contract de concesiune, bunuri din domeniul public (sisteme de alimentare cu apa si canalizare) apartinand Consiliului Local. Pentru realizarea unor obiective de investitii, compania utilizeaza atat surse proprii, cat si surse atrase (finantari externe nerambursabile, subventii de la bugetul de stat si/sau local, imprumuturi bancare). Investitiile se refera la bunuri de natura patrimoniului public si constau fie in realizarea unor obiective noi (bunuri de capital), fie in modernizarea celor existente, concesionate de companie de la consiliul local. La finalizarea investitiilor, acestea intra in proprietatea autoritatilor locale si, concomitent, se transmit, in concesiune, companiei de apa, in vederea desfasurarii de activitati economice.

Prin HCL 417/2007 s-a aprobat Contractul de concesionare a serviciului de alimentare cu apa si de canal, prin care se transmite concesionarului (companiei de apa), dreptul exclusiv si obligatia de a presta serviciile publice de alimentare cu apa, de canalizare si de epurare, precum si de a exploata, intretine, reabilita, moderniza si extinde sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare, necesare pentru prestarea acestor servicii. Pentru utilizarea infrastructurii de apa si canalizare (proprietate publica) compania de apa datoreaza taxa de concesiune, potrivit contractului incheiat cu autoritatea locala.

Din punct de vedere al investitiilor, situatia se prezinta astfel:

a) in cazul investitiilor in infrastructura de apa-canal, finantate din surse private (surse proprii sau surse atrase sub forma de imprumuturi acordate companiei de apa), investitia este inregistrata ca imobilizare proprie, predarea investitiei catre autoritatile publice are loc la finalizarea contractului de concesiune, contra unei despagubiri.

b) in cazul investitiilor in infrastructura de apa-canal, finantate din surse publice (alocatii bugetare), companiile de apa achita TVA din surse proprii si exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru realizarea acestor investitii. Bunurile intra in proprietatea autoritatilor locale si, concomitent, se transfera in concesiune companiei de apa, in vederea desfasurarii de activitati economice, respectiv exploatarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, conform contractului de concesiune.

In contextul celor de mai sus, compania de apa poate deduce taxa pe valoarea adaugata, aferenta achizitiilor destinate investitiilor efectuate din alocatii bugetare si fonduri nerambursabile, acordate de Uniunea Europeana ?

Care este tratamentul fiscal, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, al transferului catre autoritatile locale al bunurilor realizate din alocatii bugetare si fonduri nerambursabile primite de la Uniunea Europeana, in conditiile in care realizarea acestor investitii se deruleaza prin societati comerciale inregistrate in scopuri de TVA?

Raspuns:

Potrivit art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societatilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar, se poate face numai cu plata si cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii comerciale respective. In lipsa acordului mentionat, bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute in domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica si dupa o justa si prealabila despagubire.

Potrivit art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

Conform art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar.

La alin. (3) lit. c) din cadrul aceluiasi articol, se precizeaza ca sunt considerate livrari de bunuri trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri.

Potrivit art. 145 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa pe valoarea adugata aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii pentru operatiunile sale taxabile.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, consideram ca, compania de apa poate beneficia de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor efectuate, numai in masura in care acestea sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

In concluzie:

1. In cazul investitiilor in infrastructura de apa-canal, finantate din surse private (surse proprii sau surse atrase sub forma de imprumuturi acordate companiei de apa), compania de apa are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor destinate realizarii bunurilor de capital, urmand ca, la finalizarea contractului de concesiune sa se colecteze TVA pentru suma incasata drept despagubire la trecerea bunurilor in patrimoniul autoritatii publice.

2. In cazul investitiilor in infrastructura de apa-canal, finantate din surse publice (alocatii bugetare si fonduri nerambursabile atrase de la Uniunea Europeana), compania de apa ar avea dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor destinate realizarii bunurilor de capital, numai in conditiile in care, la trecerea bunurilor in patrimoniul autoritatii publice (consiliu local), operatiunea se va factura cu taxa pe valoarea adaugata, chiar daca facturarea va avea loc la finalizarea si punerea in functiune a investitiilor.

Baza legala:

Legea nr. 571/2003 articolul 127, 128, 145

Legea nr. 213/1998 articolul 8

Speta publicata la data 12.11.2008

Articol original: ANAF

Autor: ANAF | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf