Sinteza legislativa 6 - 27 februarie 2015

02 Martie 2015, Sinteza Legislativa

1. Ordinul nr. 159 al ministrului finanţelor publice pentru stabilirea modelului şi conţinutul anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 20 februarie 2015.

Începând cu data de 1 martie 2015, operatorii economici care au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale vor afişa anunţul de atenţionare a clienţilor referitor la obligat de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 28/1999.

Anunţul se va afişa la locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale în aşa fel încât să fie vizibil clienţilor.

Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale în unităţi tip restaurant, bar, discotecă, club şi altele asemenea, vor asigura informarea clienţilor prin afişare şi prin tipărirea anunţului de atenţionare pe prima pagină a meniurilor pe care le pun la dispoziţia acestora ori prin alte mijloace, astfel încât la fiecare masă destinată clienţilor aceştia să aibă permanent posibilitatea de a citi anunţul de atenţionare.

Textul anunţului este tip, face parte din prezentul ordin şi se va tipări cu caractere egale de minimum 14.

Modelul anunţului este ataşat prezentei sinteze.

2. Ordinul nr. 467 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial nr. 134 din 23 februarie 2015.

Prin prezentul ordin se reglementează Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, astfel:

 • organul fiscal competent este Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • se reglementează procedura de înregistrare fiscală, respectiv modificări intervenite în datele declarate iniţial, modificări intervenite în datele declarate iniţial de marii contribuabili în vectorul fiscal;
 • modalitatea de înregistrare a sediilor secundare ale marilor contribuabili, ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor;
 • obligaţiile declarative care trebuie îndeplinite;
 • soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare;
 • soluţionarea documentelor;
 • eliberarea documentelor;
 • procedura de plată a obligaţiilor fiscale;
 • procedura de inspecţie fiscală;
 • activitatea de supraveghere fiscală, monitorizare şi autorizare;
 • activitatea de atribuire a numerelor de ordine pentru aparatele de marcat electronice fiscale;
 • procedura de îndrumare şi asistenţă;
 • procedura de urmărire a respectării înlesnirilor la plată aflate în derulare;
 • procedura de compensare şi de restituire a obligaţiilor bugetare;
 • procedura de executare silită;
 • reglementarea activităţii juridice la momentul înregistrării sau preluării unui mare contribuabil;
 • procedura de monitorizare;
 • activitatea de inspecţie economico-financiară.

3. Ordinul nr. 468 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial nr. 135 din 23 februarie 2015.

Prin prezentul ordin se reglementează Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabili mijlocii, astfel:

 • organele fiscale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii sunt administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii pentru:
 • contribuabili persoane juridice care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz;
 • sediile secundare înfiinţate de contribuabilii mijlocii care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a judeţului sau a mun. Bucureşti, după caz, chiar dacă locul de desfăşurare a activităţii sediilor secundare se află pe raza teritorială a altor judeţe / mun. Bucureşti;
 • contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali;
 • se reglementează procedura de înregistrare fiscală, respectiv modificări intervenite în datele declarate iniţial, modificări intervenite în datele declarate iniţial de contribuabilii mijlocii în vectorul fiscal;
 • modalitatea de înregistrare a sediilor secundare ale marilor contribuabili, ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor;
 • obligaţiile declarative care trebuie îndeplinite;
 • soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare;
 • solicitarea documentelor de către contribuabilii mijlocii administraţi la administraţiile judeţene ale finanţelor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, prin Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii;
 • eliberarea documentelor solicitate de contribuabilii mijlocii administraţi la administraţiile judeţene ale finanţelor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, prin Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii;
 • procedura de plată a obligaţiilor fiscale;
 • procedura de inspecţie fiscală;
 • activitatea de soluţionare a contestaţiilor;
 • procedura de îndrumare şi asistenţă;
 • procedura de urmărire a respectării înlesnirilor la plată aflate în derulare;
 • procedura de compensare şi de restituire a obligaţiilor bugetare;
 • procedura de executare silită;
 • procedura de monitorizare;
 • procedura de reprezentare şi de asistenţă legală;
 • inspecţia economico-financiară.

4. Ordinul nr. 170 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015.

În sensul prezentelor reglementări, contabilitatea în partidă simplă reprezintă ansamblul registrelor şi documentelor financiar-contabile, legal reglementate, care servesc la evidenţierea în contabilitate, în mod cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative.

Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se aplică următoarelor categorii de persoane:

a) persoanelor fizice şi asocierilor fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Codului fiscal, al căror venit anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obţinut din următoarele surse:

- activităţi independente;
- cedarea folosinţei bunurilor;
- activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

Persoanele juridice prevăzute la acest punct au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, cu excepţia celor în care există prevederi exprese privind ţinerea contabilităţii în partidă simplă.

Persoanele care desfăşoară activităţi independente şi care au obligaţia ţinerii contabilităţii conform prezentelor reglementări sunt persoanele care obţin venituri din:

- activităţi economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale);
- profesii liberale (medici, avocaţi, notari, auditori financiari, consultanţi fiscali, experţi contabili, arhitecţi şi alte profesii reglementate);
- drepturi de proprietate intelectuală (în condiţiile în care optează pentru determinarea venitului net în sistem real).

b) persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot utiliza formularele financiar-contabile prevăzute în prezentele reglementări sau numai o parte din acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate, astfel încât să se permită determinarea informaţiilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Contabilitatea în partidă simplă se ţine în limba română şi orice operaţiune economico-financiară se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza evidenţierii în contabilitatea în partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative care se evidenţiază în contabilitatea în partidă simplă angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit.

Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă au obligaţia să păstreze în arhiva lor registrele de contabilitate şi documentele justificative care au stat la baza evidenţierii operaţiunilor economico-financiare în contabilitatea în partidă simplă.

5. Ordinul nr. 197 al ministrului finanţelor publice privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 Cod fiscal, pentru anul 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015.

Potrivit prezentului ordin, contribuabili care au desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere beneficiază de anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit;
b) pentru producţia agricolă nu au fost încheiate poliţe de asigurare;
c) producţia a fost calamitată în proporţie de peste 30% din totalul producţiei aferente fiecărei grupe de produse vegetale sau animale.

Gradul de calamitate se dovedeşte cu procesele – verbale de constatare a pagubelor produse, întocmite, după caz, de către comitetele judeţene şi/sau locale pentru situaţii de urgenţă şi/sau comisiile locale alcătuite din specialişti pentru evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilul va depune o cerere la organul fiscal competent prin care va solicita anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia.

Autor: Laurentiu Calaican | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf