Stiri - Pagina 73

1
Feb 2012

Modificarea Codului de Procedura Fiscala privind reglementarea cooperarii administrative in domeniul fiscal

Prin OG 2/2012 s-au completat prevederile CPF cu noi prevederi referitoare la cooperarea administrativa in domeniul fiscal, introducandu-se un nou titlu, Titlul VII^1, ce cuprinde articolele 109^5 – 109^29.

Potrivit acestor noi prevederi, România cooperează cu celelalte state membre în vederea realizării unui schimb de informații care este în mod previzibil relevant pentru administrarea şi aplicarea legilor interne ale statelor membre în privința taxelor şi impozitelor.

Sfera de aplicare

Noile prevederi privind cooperarea administrative in domeniul fiscal, se aplică tuturor tipurilor de taxe şi impozite percepute în cadrul teritoriilor unde tratatele Uniunii Europene sunt aplicabile în temeiul art. 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană, de către stat, unitățile administrativ‐teritoriale ori subdiviziunile administrativ‐teritoriale ale municipiilor, ori în numele acestora, cu exceptia:

  • a) taxei pe valoarea adăugată, taxelor vamale şi accizelor, care fac obiectul unei alte legislații a Uniunii Europene privind cooperarea administrativă dintre statele membre;
  • b) contribuțiilor obligatorii la sistemul de securitate socială plătibile statului sau instituțiilor de securitate socială de drept public.
1
Feb 2012

Elemente de noutate aduse de Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Având în vedere prevederile Legii nr. 294/2011 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2012, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011, coroborate cu dispozițiile cuprinse în:

  • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  • Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
1
Feb 2012

Comunicat MFP Foarte Important

Fincont.NET, Obligatii Fiscale
Începând cu data de 1 februarie 2012, pentru perioadele de raportare începând cu anul 2011, toate tipurile de situaţii financiare şi raportările anuale se vor putea depune numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF cu fişier xml ataşat, indiferent de canalul de depunere ales (internet sau ghişeu). Ministerul Finanţelor Publice recomandă depunerea documentelor prin Internet. 
Pentru a pregăti programele de generare automată, prin aplicaţii proprii, a fisierului XML, consultati specificaţiile tehnice şi documentaţia de ajutor accesibilă pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice, subsecţiunea Descarcare declaraţii.
1
Feb 2012

Depunerea Declaratiei 394 incepand cu februarie 2012

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

ANAF informeaza contribuabilii ca, incepând cu data de 1 februarie 2012, pentru perioade de raportare începând cu ianuarie 2012, Declaraţia 394 se va putea depune numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF cu fişier xml ataşat, indiferent de canalul de depunere ales (internet sau ghişeu).
Pentru a pregăti programele de generare automată, prin aplicaţii proprii, a fişierului XML, consultaţi specificatiile tehnice şi documentaţia de ajutor accesibilă la adresa http://chat.mfinante.ro/d394.nsf.

Periodicitatea de depunere a acestei declaraţii informative va fi aceeaşi cu a decontului de TVA (declaraţia 300), conform vectorului fiscal al contribuabilului.

1
Feb 2012

Modificarea Codului de Procedura Fiscala privind reglementarea procedurii amiabile pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri

Prin O.G. nr. 2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 30.01.2012, au fost introduse in Codul de procedura fiscala prevederi privind procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri,

Astfel, s-a introdus un nou titlu, Titlul VI^1, prin care se reglementeaza o procedura amiabila în cazul convențiilor de evitare/eliminare a dublei impuneri:

- În baza prevederilor convenției sau acordului de evitare a dublei impuneri, contribuabilul rezident în România care consideră că impozitarea în celălalt stat contractant nu este conformă cu prevederile convenției sau acordului respectiv, poate solicita Agenției Naționale de Administrare Fiscală inițierea procedurii amiabile, ANAF putand realiza procedura amiabilă şi în cazul în care autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenție sau acord de evitare a dublei impuneri îi solicită acest lucru.

24
Ian 2012

Prevederile O.M.F.P. nr. 2239 din 30 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate.

Reglementările contabile simplificate cuprind:

- principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate,
- regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate,
- formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate,
- planul de conturi simplificat,
- conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.

Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Pentru verificarea încadrării în criteriile de marime se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.

24
Ian 2012

Prevederile HG nr. 627 din 17 august 1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, începând cu luna august 1995 vor depune bilanţurile contabile anuale şi situaţia privind "Rezultatele financiare şi obligaţiile fiscale", prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor de care aparţin sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

Data depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal este data înregistrării acestora la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau cea de depunere la oficiile poştale.

În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, aceste documente sunt considerate depuse în termen, dacă s-au depus în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia.

24
Ian 2012

Prevederile O.M.F.P. nr. 52 din 16 ianuarie 2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile comerciale, societăţile cooperatiste, subunităţile fără personalitate juridică cu sediul în străinătate, care aparţin societăţilor comerciale cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiţiile legii.

De asemenea, potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf