Procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA

05 Iunie 2012, Informatii Fiscale

Prin O.A.N.A.F nr. 700 din 11 mai 2012 publicat  în M.Of.  nr. 356 din 25 mai 2012,  s-a aprobat procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA:

a) care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 78^1 din Codul de procedură fiscală

b) care sunt  în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului

c) în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal

d) care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă

e) care  în deconturile de TVA depuse pentru semestru calendaristic nu au evidenţiat operaţiuni, realizate în cursul perioadelor de raportare

f) care, fiind deja înregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal

Procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, a persoanelor impozabile mentionate, este prezentata in cele ce urmeaza:

I. Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 78^1 din Codul de procedură fiscală

Organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 78^1 din Codul de procedură fiscală.

După comunicarea deciziei de declarare în inactivitate, potrivit procedurii aplicabile în materie, se intocmesc:

 • a) referatul prin care propune anularea înregistrării în scopuri de TVA;
 • b) proiectul Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

DE RETINUT:

Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data

 • - declarării ca inactivă a persoanei impozabile,   
 • - comunicării deciziei de declarare în inactivitate, potrivit procedurii aplicabile în materie.

Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare:

 • - un exemplar se comunică contribuabilului, 
 • - al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

IMPORTANT: Împotriva Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Procedura de urmat in cazul contribuabililor declaraţi inactivi ca urmare a unei erori materiale şi pentru care s-a emis decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate:

 • - se desfiinţează actele întocmite ca urmare a declarării inactivităţi fiscale,
 • - se  anulează scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA,
 • - se emite un nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în care se menţine data iniţială a înregistrării în scopuri de TVA din certificatul anterior;
 • - Certificatul emis se comunică persoanei impozabile.

ATENTIE: contribuabilul isi păstreaza calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, inclusiv pe perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării deciziei de anulare a acesteia.

II. Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului

Procedura de urmat in vederea anulării înregistrării în scopuri de TVA:

 • - se selectează, pe baza informaţiilor transmise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, persoanele impozabile din sfera de administrare, înregistrate în scopuri de TVA, pentru care a fost înscrisă în registrul comerţului menţiunea privind inactivitatea temporară,
 • -  se intocmesc următoarele documente:
  • a) referatul prin care propune anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA;
  • b) proiectul Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

DE RETINUT:

Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind inactivitatea temporară.

Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

III. Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal

Organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 2 (2) În cazierul fiscal al persoanelor fizice şi juridice se înscriu şi:

a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz;

b) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii.

Se anulează înregistrarea în scopuri de TVA dacă persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi asociaţii/administratorii acestora, indiferent de domiciliul fiscal al acestora, au înscrise în cazierul fiscal:

 • a) infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; şi/sau
 • b) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.

În acest sens, lunar până pe data de 10 a fiecărei luni, se selectează:

 • a) persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2;
 • b) contribuabilii care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura celor prevăzute la pct. 2 şi care au calitatea de asociat/administrator la societăţi comerciale înregistrate în scopuri de TVA.

Procedura de urmat după identificarea persoanelor înregistrate în scopuri de TVA care au fapte de natura celor prevăzute la pct. 2 înscrise în cazierul fiscal sau ai căror asociaţi/administratori au astfel de fapte înscrise în cazierul fiscal:

-  se întocmesc, se avizeaza si se aproba următoarele documente:

 • a) referatul prin care propune, pentru persoana impozabilă, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA;
 • b) proiectul Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare.

- se emite Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA si se comunica persoanei impozabile.

DE RETINUT: Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

IV. Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă

Organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile, altele decât cele declarate inactive sau aflate în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul şi care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă.

a) la începutul fiecărui semestru calendaristic si anume până la data de 15 iulie, respectiv 15 ianuarie, pentru semestrul calendaristic anterior, se selectează din aplicaţia informatică persoanele impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, respectiv persoanele înregistrate în scopuri de TVA care, în semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont - formular (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

b) se intocmesc, se avizează si se aproba următoarele documente

 • b1) referatul prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;
 • b2) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare.

DE RETINUT:

1. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este 1 august, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală pentru TVA şi care, în primul semestru calendaristic al anului, nu au depus niciun decont de TVA.

2. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este 1 februarie, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală pentru TVA şi care, în cel de-al doilea semestru calendaristic al anului, nu au depus niciun decont de TVA.

Cu data de mai sus se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

V.  Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru semestru calendaristic nu au fost evidenţiate operaţiuni, realizate în cursul perioadelor de raportare

Organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse:

- pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică,

- pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

Procedura de urmat pentru anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru semestru calendaristic nu au fost evidenţiate operaţiuni, realizate în cursul perioadelor de raportare:

1) în lunile iulie şi ianuarie, după expirarea termenului de depunere a decontului de TVA aferent ultimei perioade fiscale din semestrul anterior, se selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care utilizează luna sau trimestrul ca perioade fiscale pentru TVA şi care, în deconturile de TVA aferente celor 6 luni din semestrul anterior sau celor două trimestre din semestrul anterior, după caz, nu au evidenţiat nicio achiziţie de bunuri/servicii sau livrare de bunuri/prestare de servicii.

2) se întocmesc,  se avizează si se aproba următoarele documente:

 • a) referatul prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;
 • b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, pentru fiecare contribuabil selectat.

3) se emite decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA si se comunica persoanei impozabile

DE RETINUT:

1. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este 1 august pentru persoanele care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală şi care, în niciun decont de TVA dintre cele depuse pentru perioada ianuarie - iunie din acelaşi an, nu au declarat achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

2. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este 1 februarie pentru persoanele care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală şi care, în niciun decont de TVA dintre cele depuse pentru perioada iulie - decembrie din anul calendaristic anterior, nu au declarat achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

Cu data de mai sus se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

VI. Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în situaţia în care persoana înregistrată conform art. 153^1 din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal

Organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare, efectuată în condiţiile art. 153^1 din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal:

- ori de câte ori persoana impozabilă înregistrată potrivit art. 153^1 din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal

- daca organul fiscal înregistrează, din oficiu, respectiva persoană impozabilă în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 153 din Codul fiscal.

Procedura de urmat pentru contribuabilii care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal sau pentru care s-a emis decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal:

1. se întocmesc,  se avizează si se aproba următoarele documente:

 • a) referatul prin care propune anularea înregistrării în scopuri de TVA efectuate conform art. 153^1 din Codul fiscal şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal;
 • b) proiectul Deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare.

2. se emite decizia de anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată si se comunica persoanei impozabile

3. se operează în Registrul contribuabililor anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare

4. se  anulează certificatele de înregistrare în scopuri de TVA emise potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, existente la dosarul fiscal.

DE RETINUT: Data anulării din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare este data înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf